Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải nhiễm kim loại bằng vi khuẩn khử sulfate phù hợp điều kiện Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng qui trình xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng (Pb) bằng vi khuẩn khử sulfate (KSF) phù hợp điều kiện Việt Nam thông qua việc thiết lập hệ thống xử lý với công nghệ mới

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Vi khuẩn KSF nội tại (01 hỗn hợp chủng) có khả năng loại bỏ Pb cao ứng dụng xử lý nước thải nhiễm Pb
+ Điều kiện phù hợp tạo ion sulfide của hỗn hợp chủng vi khuẩn KSF lựa chọn
+ Điều kiện phù hợp loại bỏ ion Pb của hỗn hợp chủng vi khuẩn KSF lựa chọn
- Về ứng dụng: Hệ thống xử lý nước thải nhiễm Pb bằng vi khuẩn KSF với công nghệ mới, gồm module sinh trưởng của vi khuẩn KSF và module kết tủa Pb riêng biệt phù hợp điều kiện Việt Nam.

Những đóng góp mới

Kết quả thu được từ nghiên cứu này sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu đầy triển vọng trong xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng nói chung và Pb nói riêng. Công nghệ xử lý mới với module sinh trưởng của vi khuẩn KSF và module kết tủa Pb dưới dạng sulfide riêng biệt là điểm mới của đề tài và hiện chưa có công trình nghiên cứu nào được công bố ở Việt Nam. Kết quả thu được của đề tài sẽ giúp xây dựng qui trình công nghệ xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng (Pb) với hiệu quả xử lý cao do giải quyết được nhân tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi khuẩn KSF trong mô hình xử lý.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
(1): Khả năng loại chì của tập đoàn vi khuẩn khử sulfate nội tại trong nước thải làng nghề tái chế chì Đông Mai, Hưng Yên
(2): Optimization of sulfide production by an indigenous consortium of sulfate-reducing bacteria for the bio-treatment of lead-contaminated wasterwater
(3): Nâng cao khả năng tạo sulfide của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate thu được từ nước thải ô nhiễm chì

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
1. Vi khuẩn KSF nội tại (01 hỗn hợp chủng) có khả năng chống chịu Pb cao. Lưu giữ tại Phòng Vi sinh vật dầu mỏ, Viện Công nghệ sinh học
2. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm Pb bằng vi khuẩn KSF. Lưu giữ tại Phòng Vi sinh vật dầu mỏ, Viện Công nghệ sinh học

- Các sản phẩm khác (nếu có):
(1): Điều kiện phù hợp tạo ion sulfide của vi khuẩn KSF trong module sinh trương
(2): Điều kiện phù hợp loại Pb trong module kết tủa

Địa chỉ ứng dụng

- Đề nghị áp dụng hệ thống xử lý nước thải nhiễm Pb bằng vi khuẩn KSF tại các làng nghề, khu cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất và tái chế đồ dùng bằng kim loại của các địa phương trong cả nước.
- Các cơ quan quản lý môi trường.