Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tạo chủng Baculovirrus tái tổ hợp mang gen kháng nguyên virus cúm phục vụ mục tiêu sản xuất chế phẩm miễn dịch thế hệ mới
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS.Đồng Văn Quyền
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng.
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được quy trình công nghệ tạo baculovirus tái tổ hợp mang gen kháng nguyên virus cúm và đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Tạo được 2 baculovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa kháng nguyên HA và M1 của virus cúm A/H5N1 clade 2.3.2.1b.
+ Sản xuất và tinh sạch được kháng thể kháng HA và M1 của virus cúm A/H5N1 clade 2.3.2.1b.
+ Tạo được chế phẩm miễn dịch trên cơ sở kháng nguyên baculovirus tái tổ hợp, tạo đáp ứng miễn dịch tốt đối với virus cúm A/H5N1 clade 2.3.2.1b với hiệu giá HI từ 3log2 đến 4log2
+ Đã xây dựng được quy trình công nghệ tạo baculovirus tái tổ hợp mang gen HA và M1. Quy trình khả thi, có khả năng lặp lại trong phòng thí nghiệm.
+ Đã công bố được 1 bài báo quốc tế trong danh mục SCI và 1 bài trong tạp chí trong nước.
+ Đào tạo sau đại học: đã đào tạo được 1 học viên cao học.
- Về ứng dụng:
Đề tài là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo tiến tới tạo được vaccine phòng cúm A/H5N1 bằng công nghệ tạo hạt giả virus (virus like particle-VLP).

Những đóng góp mới

Là công trình đầu tiên ở Việt Nam tạo baculovirus tái tổ hợp biểu hiện kháng nguyên HA, M1 của virus cúm A/H5N1 clade 2.3.2.1b. Đây là nguyên liệu quan trọng trong các nghiên cứu tiếp theo để phát triển vaccine thế hệ mới an toàn và hiệu lực cao.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo khoa học đã công bố, quy trình công nghệ tạo baculovirus tái tổ hợp.