Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sự đa dạng của xạ khuẩn nội sinh trên cây có múi đặc sản ở miền Bắc Việt Nam và tiềm năng sinh tổng hợp các chất kháng khuẩn và kích thích tăng trưởng thực vật của chúng. Mã số đề tài: VAST.ĐLT. 12/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Phan Thị Hồng Thảo
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

+ Đánh giá sự đa dạng của xạ khuẩn nội sinh trên một số cây có múi đặc sản ở miền Bắc Việt Nam.
+ Đánh giá khả năng sinh tổng hợp chất kích thích tăng trưởng thực vật và các chất kháng khuẩn của xạ khuẩn phân lập được.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Từ các 111 mẫu rễ, cành và lá của 37 cây bưởi Diễn, cam Canh (Hà Nội), cam Hàm Yên (Tuyên Quang) và cam Cao Phong (Hòa Bình), đã phân lập 140 chủng xạ khuẩn nội sinh và chia vào 39 nhóm chủng.
+ Đã định danh chủng xạ khuẩn nội sinh sinh tổng hợp IAA cao nhất là TQR8-7 và TQR8-1: Chủng TQR8-7 là Streptomyces hebeiensis TQR8-7 và TQR8-1 là Streptomyces sp TQR8-1.
+ Đã xác định được môi trường và điều kiện thích hợp cho sinh IAA của chủng TQR8-1 là môi trường AH4, nồng độ tryptophan 5%, lên men ở nhiệt độ 37ᵒC, pH ban đầu 7,0 và thời gian lên men thu IAA là 11 ngày.
+ Đã định danh các chủng TQR12-4, TQC12, TQR8-14, HNC4-2, HNR3-4, HNL10-3 có khả năng đối kháng mạnh với các chủng vi khuẩn và nấm bệnh kiểm định. Xạ khuẩn TQR12-4 được đặt tên là Streptomyces sp TQR12-4, chủng HNL10X3 và HBC4-2 được đặt tên lần lượt là S. costaricanus HNL10-3 và S. Costaricanus HBC4-2, chủng HNR3-4 được đặt tên là Streptomyces parvulus HNR3-4, chủng TQR8-14 được đặt tên là S. parvus TQR8-14 và xạ khuẩn TQC12 được đặt tên là S. angustmyceticus C12.  
 + Môi trường và điều kiện thích hợp cho sinh tổng hợp chất kháng nấm của chủng TQR12-4 và TQC12 là: AH4, 30oC và pH 7,0. Môi trường và điều kiện thích hợp cho sinh tổng hợp chất kháng khuẩn của TQR8-14 là: AH4, pH 7,5 và nhiệt độ 37oC và của chủng HNL10-3: ISP4, pH 7,0 và nhiệt độ 37oC.
 + Chủng TQR12-4 và TQR8-1 đều có khả năng xâm nhiễm trở lại trên cây cam và cây bưởi diễn mầm. Chủng xạ khuẩn TQR12-4 và TQR8-1 đều có khả năng kích thích nảy mầm hạt. Chủng TQR8-1 có khả năng kích thích phát triển chiều cao và trọng lượng rễ của cây cam con và cây bưởi Diễn con trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chủng TQR12-4 có khả năng hạn chế bệnh trên cây bưởi diễn con trong điều kiện phòng thí nghiệm.
 + Công bố 1 bài trên tạp chí Khoa học và Công nghệ
+ Công bố 01 bài trên tạp chí quốc tế
+ Công bố 01 bài trong tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
+ Công bố 01 bài trong tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Đăng ký 01 giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn
+ Đào tạo 01 thạc sĩ
+ Đào tạo 03 sinh viên.
-    Về ứng dụng:
+ Nghiên cứu này có tiềm năng ứng dụng trong tạo chế phẩm sinh học hạn chế bệnh cho cây có múi và tăng cường khả năng phát triển cho cây.
+ Các chủng xạ khuẩn nghiên cứu có khả năng sử dụng các chủng xạ khuẩn nội sinh trong thu nhận hoạt chất kháng nấm, kháng khuẩn và IAA.

Một số hình ảnh của đề tài:

pththao1

pththao

Những đóng góp mới

-    Đã đánh giá được sự đa dạng của các nhóm xạ khuẩn nội sinh trên cây có múi đặc sản tại Hà Nội, Tuyên Quang và Hòa Bình.
-    Đã định danh được 02 chủng xạ khuẩn nội sinh sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thược vật IAA. Đã định danh được 06 chủng xạ khuẩn sinh tổng hợp chất kháng nấm kháng khuẩn cao.
-    Đã tái xâm nhiễm được 02 chủng xạ khuẩn TQR8-1 và TQR12-4 trong cây cam mầm và cây bưởi diễn con.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Phan Thị Hồng Thảo, Nguyễn Vũ Mai Linh, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Kiều Băng Tâm, Nguyễn Văn Hiếu (2016). Xạ khuẩn nội sinh Streptomyces parvulus HNR3X4 trên cây bưởi Diễn Hà Nội và tiềm năng sinh tổng hợp
chất kháng khuẩn, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S:380-386.
+ Phan Thị Hồng Thảo *, Nguyễn Vũ Mai Linh, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Liên (2016). Đặc điểm sinh học và khả năng sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật của xạ khuẩn nội sinh Streptomyces hebeiensis TQR8-7, Tạp chí khoa học và công nghệ 54 (4A): 31-39.
+ Phan Thị Hồng Thảo, Nguyễn Vũ Mai Linh, NguyễnVăn Hiếu (2016). Phân lập xạ khuẩn nội sinh trên cây cam Hàm Yên-Tuyên Quang và đặc điểm sinh học của Streptomyces angustmyceticus C12, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2: 25-31.
+ Phan Thi Hong-Thao, Nguyen Vu Mai Linh, Nguyen Thi Hong Lien, and Nguyen Van Hieu (2016). Biological characteristics and antimicrobial activity of endophytic Streptomyces sp.TQR12-4 isolated from elite Citrus nobilis cultivar Ham Yen of Vietnam, International Journal of Microbiology, Volume 2016, Article ID 7207818, 7 pages.
-    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Tên giải pháp hữu ích: ”Xạ khuẩn nội sinh Streptomyces sp. TQR8-1 và khả năng sinh tổng hợp chất kích thích tăng trưởng thực vật IAA”.

Kiến nghị

Ki?n ngh? c?a ch? nhi?m ?? tài: Ti?p t?c nghiên c?u th? nghi?m t?o ch? ph?m sinh h?c ?ng d?ng trong kích thích t?ng tr??ng và h?n ch? b?nh cho cây có múi.