Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sử dụng hóa chất công nghiệp chiết xuất tinh chế phytosterol từ phụ thải công nghiệp tinh luyện dầu đậu tương dùng làm thực phẩm chức năng cao cấp anticholesterol
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên PGS.TS. Lưu Đức Huy
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 1.350.000000 đ
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-Có được quy trình công nghệ sử dụng ≥ 80% hóa chất công nghiệp chiết xuất tinh chế phytosterol từ phụ thải công nghiệp dầu đậu tương đạt tiêu chuẩn TPCN cao cấp anticholesterol
-Quy mô 100 g phytosterol độ tinh khiết ≥ 90% / mẻ
-01 dạng bào chế TPCN anticholesterol có giấy phép sản xuất của Bộ y tế

Một số hình ảnh của đề tài

47.2015luuduchuy

47.2015luuduchuy1

47.2015luuduchuy2

Kết quả chính của đề tài

1. Đã nghiên cứu thành công quy trình chiết xuất tinh chế phytosterol từ phụ thải công nghiệp tinh luyện dầu đậu tương quy mô 100 g sản phẩm phytosterol/ mẻ đạt hiệu suất trung bình ~ 3% / phụ thải công nghiệp tinh luyện dầu đậu tương Cái lân- Quảng Ninh với độ tinh khiết đạt ≥ 90% sử dụng ≥ 90 % hoá chất loại kỹ thuật.
2.Sản phẩm phytosterol đã được phân tích giám định qua các thông số hóa- lý và vật lý như điểm chảy, phổ IR, HPLC-MS.
3.Sản phẩm phytosterol đã được kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh bởi đơn vị chuyên trách là Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm- Bộ Y tế, đạt tiêu chuẩn làm thực phẩm chức năng.
4. Đã xây dựng công thức, tiêu chuẩn cơ sở một sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp anticholesterol lấy tên là AN MẠCH VƯƠNG sử dụng nguyên liệu chính là phytosterol do Phòng Hoá học Steroid & Alkaloid – Viện Hoá học- Viện HL KHCNVN điều chế. Sản phẩm AN MẠCH VƯƠNG đã có giấy phép sản xuất số 4417/ 2014/ATTP-XNCB của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm- Bô Y tế cấp ngày 28 tháng 3 năm 2014.
5. Đã nhận được 22 kg phytosterol/ đăng ký 20 kg độ tinh khiết ≥ 90%.
6. Đã bào chế thử 50.000 viên thực phẩm chức năng hàm lượng 400 mg phytosterol/ viên giảm cholesterol máu theo công thức đã được nghiên cứu và Giấy phép sản xuất do Bộ Y tế cấp.