Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ Miền Nam Việt Nam, năm 2014
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Họ và tên TS. Vũ Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 300.000.000 đ (ba trăm triệu đồng)
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

Xác định hiện trạng một số yếu tố môi trường tại 3 trạm ven bờ (trạm tác động) là Nha Trang, Vũng Tàu và Rạch Giá vào các thời kỳ tháng 3 – 4 và tháng 8 – 9.
Sơ bộ đánh giá diễn biết chất lượng môi trường các khu vực này giai đoạn 2010 - 2014.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: cung cấp chuỗi số liệu liên tục (từ 1996 tới nay), đồng bộ, chính xác cao về các yếu tố môi trường tại những vị trí quan trắc cố định, phục vụ các mục đích khác nhau: nghiên cứu, giảng dạy và đưa ra những cảnh báo về sự bất thường (vượt tiêu chuẩn cho phép) của các yếu tố quan trắc.

- Về ứng dụng: Dữ liệu thu được dùng làm thông số báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia hàng năm, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế xã hội và anh ninh quốc phòng biển đảo Việt Nam.
- Các kết quả phân tích trong năm 2014 cho thấy:
Trạm Nha Trang nhìn chung có chất lượng môi trường tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10:2008/BTNMT
Trạm Rạch Giá là trạm có chất lượng môi trường đáng lưu ý với nhiều chỉ tiêu đều vượt GTGH.
Tại cả 3 trạm đều có hàm lượng Hydrocarbon vượt GTGH của quy chuẩn QCVN 10:2008/BTNMT trong môi trường nước và QCVN 43:2012/BTNMT trong môi trường trầm tích.
Đối với TVPD, vào tháng 4 đã ghi nhận được 164 loài và vào tháng 8, 9 là 194 loài trong đó ghi nhận được 31 loài vi tảo có khả năng nở hoa gây hại.
Đã xác định được tổng số 55 đơn vị phân loại động vật đáy. Trong đó, đợt khảo sát tháng 4 xác định được 34 và đợt khảo sát tháng 8, 9 là 40.

Những đóng góp mới

kéo dài chuỗi số liệu quan trắc tại những điểm cố định theo thời gian

Sản phẩm đề tài

Danh sách các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ):

Sản phẩn bao gồm 2 tập báo cáo đợt gồm số liệu quan trắc, phân tích các yếu tố khí tượng – thủy văn – động lực biển, hóa học - sinh thái, sinh vật phù du và nhận xét về các yếu tố của 2 chuyến khảo sát (tháng 4, 8-9) tại 3 điểm ven bờ. Một tập báo cáo tổng kết: đưa ra những nhận xét tổng hợp các kết quả quan trắc, phân tích của 2 chuyến khảo sát. Những cảnh báo và lý giải về những đột biến (vượt ngưỡng) của các yếu tố môi trường.