Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nền các huyện ven biển phục vụ thành lập mạng lưới quan trắc định kỳ và thường xuyên tại hai trạm quan trắc địa lý- môi trường Đồng Hới (Quảng Bình) và Cồn Vành (Thái Bình).
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố môi trường nền (đất, nước, không khí, hải văn) khu vực nghiên cứu
- Nghiên cứu, xác định các mặt cắt, mạng lưới quan sát môi trường định kỳ và thường xuyên.

Kết quả chính của đề tài

a) Về khoa học:
Đề tài đã đạt được một số kết quả khoa học chính:
Sơ đồ vị trí mạng lưới quan trắc, mặt cắt thu mẫu các yếu tố môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Dữ liệu các yếu tố môi trường theo mạng lưới nêu trên ở các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Báo cáo phân tích hiện trạng các yếu tố môi trường ở các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Bản đồ hiện trạng môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình tỷ lệ 1/50.000
b) Về ứng dụng:
- Đề tài góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý – tài nguyên – môi trường phục vụ phát triển bền vững các vùng duyên hải ven biển
- Kết quả đề tài góp phần xác định phương hướng, mục tiêu, quy mô vùng sản xuất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường của hai tỉnh nói riêng và hai khu vực Bắc miền Trung, đồng bằng Bắc Bộ nói chung, góp phần cải thiện điều kiện sống cho đồng bào vùng ven biển của các khu vực này.

Những đóng góp mới

- Thành lập được bản đồ hiện trạng môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình tỷ lệ 1/50.000
- Đề tài góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý - tài nguyên- môi trường phục vụ phát triển bền vững các vùng duyên hải ven biển.

Sản phẩm đề tài

a) Các bài báo đã công bố:

STTTên bài báoTên tạp chíSố tạp chí
1Nghiên cứu hiện trạng môi trường nền (đất, nước, không khí) phục vụ thành lập bản đồ hiện trạng môi trường nền tại các huyện ven biển Thái BìnhKỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII11/2014
2Hiện trạng môi trường nước các huyện ven biển tỉnh Quảng BìnhKỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII11/2014
3 Hiện trạng tài nguyên đất và định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất ở các huyện ven biển tỉnh Quảng BìnhKỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII11/2014

b) Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

TTTên sản phẩmMô tảNơi lưu giữ
1Báo cáo
1.1Báo cáo tổng kết đề tài

Gồm 119 trang A4 có cấu trúc như sau:
+ Phần mở đầu
+ Chương 1: Xác định mạng lưới quan trắc môi trường nền khu vực nghiên cứu.
+ Chương 2: Phân tích hiện trạng và diễn biến các yếu tố môi trường nền khu vực nghiên cứu.
+ Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS môi trường nền khu vực nghiên cứu.
+ Kết luận và kiến nghị.
+ Tài liệu tham khảo.
+ Phụ lục.

1. Trung tâm Thông tin Tư liệu - VAST;
2. Ban Kế hoạch - Tài chính - VAST;
3. Viện Địa lý – VAST;
4. Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình;
5. Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình.
6. Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình và Quảng Bình
7. Trạm Cồn Vành (Thái Bình) và Đồnh Hới (Quảng Bình)

2Cơ sở dữ liệu và bản đồ
2.1Cơ sở dữ liệu GIS môi trường nềnChạy trên phần mềm ArcGIS; giao diện đơn giản và thuận tiện

1. Viện Địa lý - VAST
2. Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình
3. Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình
3. Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình và Quảng Bình
4. Trạm Cồn Vành (Thái Bình) và Đồng Hới (Quảng Bình)

2.2Bản đồ hiện trạng môi trường nền các huyện ven biển Thái Bình và Quảng BìnhTỉ lệ 1:50.0001. Viện Địa lý - VAST
2. Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình 
3. Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình
3. Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình và Quảng Bình
4. Trạm Cồn Vành (Thái Bình) và Đồng Hới (Quảng Bình)

c) Các sản phẩm khác (nếu có):

- Đào tạo 01 Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường với đề tài:“Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước biển ven bờ phục vụ nuôi ngao ở huyện Tiền Hài, tỉnh Thái Bình”.