Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ dẫn thuốc cấu trúc nano và đánh giá hiệu quả tác động của chúng lên tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên TS.Hà Phương Thư
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500.000.000 VNĐ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Chế tạo được hệ dẫn thuốc cấu trúc nano kích thước ≤ 200 nm: vật liệu mang là copolymer PLA-TPGS yếu tố hướng đích (folate), thuốc (Paclitaxel, Doxorubicin) phân tán và ổn định trong nước, có khả năng hướng đích ung thư.
- Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả tác động của hệ hạt nano lên các dòng tế bào ung thư như HT29; HeLa; Hep-G2….
- Tập hợp được lực lượng, tạo được tập thể nghiên cứu liên ngành chủ yếu là của Viện KHCNVN để có thể giải quyết được một vấn đề cụ thể xã hội đặt ra bằng công nghệ mới

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ 02 Hệ dẫn thuốc cấu trúc nano dạng lỏng, ổn định trong môi trường sinh lý, có hiệu quả hướng đích tốt
+ 02 Quy trình ổn định cho việc chế tạo hệ dẫn thuốc cấu trúc nano (copolymer-folate-drug) (drug: Paclitaxel, Doxorubicin)
+04 Bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế
+ Đào tạo 01 thạc sĩ, đóng góp đào tạo 01 tiến sĩ

Một số hình ảnh của đề tài

41.2015haphuongthu

41.2015haphuongthu1

Thử nghiêm trên đối tượng chuột thí nghiệm

Những đóng góp mới

Đề tài góp phần nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong điều trị bệnh ung thư

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Phuong Thu, H., Thi Hong Tuyet, P., Thi Thu Trang, M., Hoai Nam, N., Thi Nhu Hieu, T., Quang Duong, L., Thi Nhu Hang, T., Ha, T.T.H., Nghi, D.H., Huu Cuong, L. and Huong, L.M., Preparation and Biological Properties of Platinum(II) Complex-Loaded Copolymer PLA-TPGS. Journal of Nanomaterials, 2013. 2013: p. 9.
2. Hoai Nam Nguyen, Thi My Nhung Hoang, Thi Thu Trang Mai, Thi Quynh Trang Nguyen, Hai Doan Do, Thi Hien Pham, Thi Lap Nguyen and Phuong Thu Ha. Enhanced cellular uptake and cytotoxicity of folate decorated doxorubicin loaded PLATPGS nanoparticles. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 2015, 6, 025005 .
3. Ha Phuong Thu, Nguyen Hoai Nam, Bui Thuc Quang, Ho Anh Son, Nguyen Linh Toan, Duong Tuan Quang. In vitro and in vivo targeting effect of folate decorated paclitaxel loaded PLA-TPGS nanoparticles. Saudi Pharmaceutical Journal, 2015 doi:10.1016/j.jsps.2015.02.002
+ Báo cáo tại hội nghị khoa học
1. Nguyen, X.P., Tmai, T.T., Ha, P.T., Pham, H.N., Luu, H.N., Do, H.M., Tran, D.L., Nguyen, H.N., Nguyen, L.T., Ho, A.S. and Hoang, T.M.N., Multifunctional Drug Nanosystems: A Summary of Recent Researches at IMS/VAST. 5th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, V.V. Toi and T.H. Lien Phuong, Editors. 2015, Springer International Publishing. p. 55-57.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 02 hệ dẫn thuốc Paclitaxel và Doxorubin gắn yếu tố hướng đích folate dạng lỏng. Mỗi hệ 100 ml, bảo quan trong lọ thủy tinh ở điều kiện thường