Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp tạo vị ngọt Miraculin trong cây cà chua chuyển gen
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên PGS. TS Chu Hoàng Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Tạo cây cà chua chuyển gen có khả năng sản xuất protein tái tổ hợp tạo vị ngọt miraculin tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm và công nghiệp dược

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:

  • Đề tài đã tối ưu mã di truyền và tổng hợp nhân tạo thành công gen mã hóa protein tạo vị ngọt miraculin phù hợp với cà chua.
  • Phân lập và xác định trình tự thành công các promoter E8 từ cà chua PT18, promoter HSP18.2 và terminator HSP18.2 từ Arabidopsis.
  • Thiết kế thành công 3 cấu trúc vector chuyển gen mang gen MIR nhân tạo, bao gồm pBI121/35S/mir/NOS, pBI121/E8/mir/NOS và pBI121/pHSP/mir/tHSP.
  • Đã biểu hiện thành công protein MIR trong các dòng tế bào thuốc lá siêu sinh trưởng BY-2, rễ tơ thuốc lá và cây cà chua PT18.

- Về ứng dụng:
Những dòng cà chua chuyển gen MIR có sự tích lũy biểu hiện protein tái tổ hợp MIR cao là nguồn nguyên liệu tốt có triển vọng để ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm cũng như dược phẩm.

35.2015chuhoangha

35.2015chuhoangha1

Những đóng góp mới

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về biểu hiện protein miraculin tái tổ hợp trong thực vật cũng là lần đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống tế bào BY-2 và rễ tơ để biểu hiện và sản xuất sinh khối protein miraculin tái tổ hợp. Vì vậy, nghiên cứu của đề tài đã gợi mở những hướng ứng dụng mới nhằm chủ động nguồn nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: Có 04 bài báo đã và đang công bố, bản thảo
1. La Việt Hồng, Lê Hoàng Đức, Lê Văn Sơn, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2014) Nhân dòng và phân tích yếu tố tác động CIS của promoter E8 từ cà chua (Lycopersicon esculentum L.) PT18. Tạp chí Sinh học 36 (1): 118-124.
2. La Việt Hồng, Nguyễn Thu Giang, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2014) Biểu hiện protein tái tổ hợp miraculin trong dòng tế bào thuốc lá BY-2 (Nicotiana tabacum L. Cv Bright Yellow-2). Tạp chí Sinh học 36 (3): 360-366. DOI: 10.15625/0866-7160/v36n3.5977.
3. La Việt Hồng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2015) Nhân dòng promoter và terminator heat shock 18.2 từ Arabidopsis thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật. Tạp chí KH Đại học QGHN, KH tự nhiên và công nghệ. Đã có phản biện.
4. La Việt Hồng, Nguyễn Thu Giang, Phạm Thị Vân, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà. Tăng cường sự biểu hiện của protein tái tổ hợp miraculin trong cây cà chua bằng cách cải biến promoter và terminator. Bản thảo.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: 01
“Quy trình tổng hợp, thiết kế, chuyển gen và biểu hiện protein miraculin nhân tạo trong hệ thống nuôi cấy rễ tơ”. Đã chấp nhận đơn.
- Các sản phẩm cụ thể:
 Gen MIR cải biến mã di truyền tổng hợp nhân tạo
 Ba trình tự gen phân lập promoter E8 (KJ561284), promoter HSP18.2 (KM083119) và terminator HSP18.2 (KP008108).
 Cấu trúc vector chuyển gen thực vật pBI121/35S/mir/NOS, pBI121/E8/mir/NOS và pBI121/pHSP/mir/tHSP.
 Ba dòng cà chua chuyển gen pBI121/E8/mir/NOS và 2 dòng cà chua chuyển gen pBI121/35S/mir/NOS mang một copy gen MIR ở thê hệ T0.