Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu thông minh đa dạng thực vật bậc cao có mạch Vườn Quốc gia Ba Vì.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn văn Sinh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí được duyệt 500 triệu, thực cấp: 492,8 triệu (do thực hiện tiết kiệm năm 2013)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông minh đa dạng thực vật bậc cao có mạch Vườn Quốc gia Ba Vì. Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng bao gồm cơ sở dữ liệu, các khóa đa truy và phần mềm quản lý cho phép tạo và sử dụng khóa đa truy để tra cứu, định loại và minh họa kết quả bằng cơ sở dữ liệu.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Hệ thống cơ sở dữ liệu thông minh thực vật bậc cao có mạch Vườn Quốc gia Ba Vì đã được xây dựng cho phép cập nhật, thống kê, tạo và sử dụng khóa đa truy để tra cứu và định loại thực vật bậc cao có mạch.
- Về ứng dụng: Cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh có thể chuyển giao sử dụng.

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên có một hệ thống cơ sở dữ liệu kết hợp tính năng cơ sở dữ liệu với việc cho phép tạo, sử dụng khóa đa truy để tra cứu, định loại và minh họa kết quả bằng việc hiển thị các thông tin của cơ sở dữ liệu dưới dạng trang web. Tính năng phân tích định lượng khóa đa truy mở ra cơ hội đánh giá khóa phân loại một cách chính xác. Phần mềm BIOKEYS có thể sử dụng chung cho các nhóm sinh vật khác nhau.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
(1)Bài báo trong tạp chí quốc tế của nhà xuất bản Springer:
Nguyen Van Sinh, 2015. PlantsVN: An User-Friendly Software for Creating and Managing Personal Plant Database and for Plant Family Identification. Lecture Notes in Electrical Engineering, Volume 313, 2015, pp 77-84.
(2)Bài báo trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm KHCNVN):
Nguyen Van Sinh, 2015. BIOKEYS – an integrated system for working with database and polyclave identification keys of various taxonomic levels. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 54, Số 2 (2015).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Đơn đăng ký sáng chế số 1-2014-01536 đã được nộp ngày 13/05/2014 và được đăng trên trang 210 công báo sở hữu công nghiệp tập A số 318 tháng 9 năm 2014: “Phương pháp tạo và sử dụng khóa đa truy định loại sinh vật ở nhiều cấp phân loại bằng máy tính”
- Các sản phẩm cụ thể:
1. Đĩa CD bao gồm gói cài đặt phần mềm PlantsVN, Gói cài đặt phần mềm BIOKEYS, 16 khoá đa truy dùng cho phần mềm PlantsVN (các tệp *.ide trong thư mục ‘PlantsVN’), 16 khoá đa truy dùng cho phần mềm BIOKEYS (các tệp *.bki trong thư mục ‘BIOKEYS’), Cơ sở dữ liệu đa dạng thực vật bậc cao có mạch Vườn Quốc Gia Ba Vì (trong thư mục ‘TVBaVi2014’), Tệp báo cáo tổng hợp;
2. Bản cứng báo cáo tổng hợp.

Địa chỉ ứng dụng

Vườn Quốc gia Ba Vì và các khoa của các trường đại học, các viện nghiên cứu có liên quan đến đa dạng thực vật và phân loại học nói chung.