Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình phân lập piceatannol từ củ gấu biển Cyperus stoloniferus (Cyperaceae) và đánh giá tác dụng hạ gluco huyết của nó trên động vật thực nghiệm
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Nguyễn Tiến Đạt
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 492,7 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được quy trình phân lập piceatannol từ củ gấu biển Cyperus stoloniferus (Cyperaceae) quy mô 10 kg nguyên liệu khô/ mẻ và đánh giá được tác dụng hạ gluco huyết của piceatannol trên động vật thực nghiệm.

Kết quả chính của đề tài

- Đề tài đã nghiên cứu và hoàn thiện qui trình phân lập piceatannol từ củ gấu biển qui mô 10 kg mẫu khô/mẻ. Hiệu suất tách piceatannol đạt 0,64‰ so với trọng lượng nguyên liệu khô với độ sạch đạt trên 97%. Áp dụng quy trình trên đề tài đã điều chế được 100 g piceatannol phục vụ nghiên cứu tác dụng sinh học in vitro và in vivo.
- Đã khảo sát thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cặn chiết còn lại sau khi đã phân lập piceatannol. Kết quả đã phân lập và xác định cấu trúc của 07 hợp chất polyphenol trong đó có 01 chất mới. Các hợp chất này thể hiện hoạt tính thu dọn gốc tự do DPPH, ức chế α-glucosidase và α-amylase.
- Đã đánh giá được an toàn độc cấp tính của piceatannol trên chuột với liều LD50 >2000 mg/kg thể trọng. Treen mô hình độc tính bán trường diễn, ở liều 25 và 50 mg/kg thể trọng piceatannol không ảnh hưởng đến các chức năng gan thận, máu và an toàn đối với chuột.
- Đã đánh giá được tác dụng hạ gluco huyết của piceatannol trên động vật thực nghiệm. Kết quả cho thấy hợp chất này có khả năng hạ gluco huyết khá hiệu quả trên mô hình thử khả năng dung nạp đường. Đặc biệt việc sử dụng kết hợp piceatannol liều 10 mg/kg với thuốc chữa tiểu đường acarbose (5 mg/kg) cho tác dụng tốt hơn.

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên xây dựng được quy trình ổn định phân lập hợp chất piceatannol từ củ gấu biển 10 kg mẫu khô/mẻ.
- Lần đầu tiên đánh giá được độc tính bán trường diễn của piceatannol.
- Phân lập được hợp chất mới (S)-5,5",7-trihydroxy-2",4"-dimethoxy-6-methylflavanone từ củ gấu biển.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
+ Nguyen Minh Chau, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Thi Luyen, Chau Van Minh, Nguyen Tien Dat. Flavanones and stilbenes from Cyperus stoloniferus Retz. Biochemical Systematics and Ecology (2013), 50, 220-222 (SCI).
+ Phạm Thanh Bình, Nguyễn Minh Châu, Trần Thượng Quảng, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Đạt. Phân lập và xác định cấu trúc hai hợp chất polyphenol từ củ gấu biển Cyperus stoloniferus Rezt. Tạp chí Dược liệu (đã nhận đằng vào số 12/2014).
+ Nguyen Minh Chau, Pham Thanh Binh, Tran Thuong Quang, Nguyen Tien Dat. Isolation and structural identification of a xanthone and an aurone from the rhizomes of Cyperus stoloniferus. Vietnam Malaysia International Chemical Congress-VMICC 2014.
- Các sản phẩm cụ thể:
+ Hợp chất piceatannol đạt độ sạch trên 97%.
- Các sản phẩm khác:
+ Tham gia đào tạo 01 NCS và 01 sinh viên đại học.

Kiến nghị

C? g?u bi?n (Cyperus stoloniferus) ch?a nhi?u thành ph?n polyphenol trong ?ó ?áng chú ý có l?p ch?t stilben hàm l??ng t??ng ??i cao và mang nhi?u ho?t tính sinh h?c quý. ?? ngh? ???c h? tr? ?? phát tri?n nghiên c?u sâu h?n v? hoá h?c và ho?t tính sinh h?c in vitro/in vivo ?? có th? phát tri?n thành d??c ph?m