Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các quần thể rùa biển tại Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên ThS. Chu Thế Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

• Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của các quần thể rùa biển sinh sản tại Việt Nam
• Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (bao gồm hiện tượng nóng lên toàn cầu, nước biển dâng và bão) đến các quần thể rùa biển sinh sản tại khu vực Vườn Quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận)
• Đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ và phục hồi các quần thể rùa biển trước hiện tượng biến đổi khí hậu./.

Kết quả chính của đề tài

• Về khoa học:
- Bộ số liệu về hiện trạng các quần thể rùa biển tại Việt Nam
- Bộ số liệu về các đặc điểm sinh học, sinh thái học của các quần thể rùa biển sinh sản
- Các mô hình Vi khí hậu, mô hình DEM đánh giá tác động của sự tăng nhiệt độ, nước biển dâng và bão theo các kịch bản biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Số liệu dự đoán ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các quần thể rùa biển sinh sản tại Việt Nam
- Các giải pháp quản lý và bảo vệ rùa biển thích ứng với biến đổi khí hậu
• Về ứng dụng:
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc quản lý và bảo vệ rùa biển tại các bãi đẻ của chúng, đặc biệt tại các khu vực có sự tập trung số lượng lớn như Vườn quốc gia Côn Đảo và Vườn quốc gia Núi Chúa. Các mô hình Vi khí hậu và DEM trong dự đoán nhiệt độ tăng và nước biển dâng tại các khu vực này sẽ giúp cho các đơn vị quản lý có thể thực hiện tốt việc bảo tồn rùa biển trong điều kiện biến đổi khí hậu trong tương lai

Những đóng góp mới

Đề tài đã đánh giá được hiện trạng rùa biển tại Việt Nam và đánh giá các nguy cơ đối với các quần thể này, đặc biệt tại các địa phương có số lượng rùa biển còn tương đối nhiều. Các đặc tính sinh học, sinh thái học của rùa biển cũng đã được mô tả và đánh giá chi tiết. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về sinh học sinh sản của rùa biển tại Việt Nam
Mô hình Vi khí hậu và mô hình DEM được áp dụng lần đầu tiên trong nghiên cứu biến động của nhiệt độ bãi cát và nước biển trong tương lai tại Việt Nam. Đây cũng là một trong số rất ít các nghiên cứu áp dụng các mô hình này trên thế giới trong nghiên cứu về rùa biển.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
1. Chu Thế Cường, 2014. Những thách thức đối với bảo tồn Rùa biển tại Việt Nam. Tạp chí Môi trường, số 7/2014. Trang 52 – 54
2. Chu Thế Cường, 2014. Một số đặc điểm sinh học sinh sản cơ bản của loài Vích (Chelonia mydas) tại Côn Đảo, Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, tập 14, số 3A; 2014: 274 – 280
3. Nguyễn Đức Thế, Chu Thế Cường, 2013. Một số chỉ tiêu sinh học của quần thể Vích (Chelonia mydas) sinh sản tại Côn Đảo, Việt Nam. Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn Quốc lần thứ Năm. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Tr. 1600-1607. ISBN: 978-604-60-0730-2.
4. Nguyễn Đức Thế, Chu Thế Cường, 2013. Thách thức đối với bảo tồn rùa biển tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 207-217. ISBN: 8-935048-931677.
5. Chu The Cuong, Nguyen Duc The, 2014. Sea turtles in Vietnam: on the edge of extinction. Journal of Life Sciences, ISSN 1934-7391, USA. (Accepted)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: không có
- Các sản phẩm cụ thể: CD-ROM; Bộ báo cáo tổng kết và ? báo cáo chuyên đề; 05 bài báo
- Các sản phẩm khác:
1. Poster: Chu The Cuong, Nguyen Duc The, 2013. Predict the impact of global warming on sea turtle populations in Vietnam. Trình bày tại Hội nghị quốc tế về Sinh học và Bảo tồn Rùa biển vào tháng 2/2013 tại Baltimore, Hoa Kỳ
2. Báo cáo: Chu The Cuong, 2014. The status of and illegal trade in marine turtles and the eforts being undertake to combat this in Vietnam. Trình bày tại Hội thảo quốc tế về Buôn bán Rùa biển tại Tam giác san hô, vào tháng 6/2014 tại Manila, Phillippine.
3. Sách: Chu Thế Cường, Bùi Thị Thu Hiền, 2015. 101 câu hỏi và trả lời về Rùa biển. do IUCN xuất bản (đang in).
4. Bản thảo bài báo: Martin Dahl, Cuong The Chu, Lan Dinh Tran and Michael Tedengren. Monthly tide variations determine loss of green turtle nesting area from sea level rise. được gửi đăng tại tạp chí: Endangered Species Research (ISSN: 16134796) đã nhận được 05 phản biện, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để đăng trong thời gian tới.

Địa chỉ ứng dụng

Vườn quốc gia Côn Đảo, Vườn quốc gia Núi Chúa, Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Khu bảo tồn biển Phú Quý, Khu bảo tồn biển Phú Quốc

Kiến nghị

Do ?? tài gi?i h?n v? kinh phí nên m?t s? n?i dung mong mu?n ch?a th?c hi?n ???c nh?: tính toán nhi?t ?? cân b?ng gi?i tính cho các loài rùa bi?n t?i Vi?t Nam, ?ánh giá tác ??ng c?a n??c bi?n dâng và bão ??n s? s?t l? c?a các bãi cát, ?ánh giá tác ??ng c?a sóng ??n các bãi ?? c?a rùa bi?n... Do ?ó chúng tôi mong mu?n Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam ti?p t?c h? tr? trong th?i gian t?i.