Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng quy trình phân tích Pentachlobenzen (PeCB) trong chất thải của lò đốt công nghiệp
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên PGS.TS.Nguyễn Thị Huệ
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được 01 quy trình phân tích xác định hàm lượng pentachlobenzen (PeCB) trong tro thải của các lò đốt công nghiệp (rác thải nguy hại, luyện thép, xi măng,...).

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: 
Đã khảo sát và thu thập được một số mẫu tại các lò đốt công nghiệp: lò đốt rác thải nguy hại, xi măng, luyện thép,....tại một số tỉnh phía bắc Việt Nam.
Đã khảo sát và đưa ra được các điều kiện tối ưu trong quá trình xử lý (tách, chiết, làm sạch) mẫu và phân tích PeCB trên thiết bị GC-ECD/MS.
Đã xây dựng thành công 01 quy trình phân tích PeCB trong mẫu tro thải.
Đã phân tích được 30 mẫu thực tế (tro thải, xỉ thải).
- Về đào tạo: hướng dẫn thành công 01 thạc sỹ, 01 cử nhân. 
- Về bài báo khoa học
01 bài báo được đăng trong tạp chí quốc tế Asian Journal of Chemistry, 01 bài đã gửi đăng chờ phản biện tại tạp chí quốc tế Environmental Geochemistry and Health. 
01 báo cáo đăng trong hội thảo quốc tế.
02 bài báo khoa học được đăng trong tạp chí khoa học uy tín trong nước.

17.2015nguyenthihue

17.2015nguyenthihue1

Những đóng góp mới

Đã đưa ra được 01 quy trình phân tích Pentachlobenzen (PeCB) trong đối tượng mẫu chất thải tại Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  • N.T.Hue, H.Nam, & N.H.Tung (2015). A preliminary investigation of Pentachlorobenzene amount created from municipal waste incinerators and industrial furnaces at some provinces in the north of Vietnam. Asian Journal of Chemistry 27, 1167-1170.
  • Hoang Nam, Pham Hai Long, & Nguyen Thi Hue (2014). Determination of PeCB in the waste of industrial incinerator. International conference of Asian Environmental Chemistry.
  • Nguyễn Thị Huệ & Hoàng Nam (2015). Nghiên cứu quy trình phân tích PeCB trong chất thải sau quá trình đốt. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý, Sinh 20.
  • Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Nam, Phạm Hải Long, Vũ Văn Tú & Nguyễn Thị Hà Giang (2015). Xác định hàm lượng PeCB trong chất thải của lò đốt công nghiệp. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý, Sinh 20.

- Các sản phẩm khác: Đào tạo
+ Thạc sĩ hệ đào tạo quốc tế (USTH): Đánh giá sự có mặt PeCB trong môi trường nghiên cứu xử lý hợp chất này bằng vật liệu kích thước nano TiO2
Người thực hiện: Hoàng Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ
+ Cử nhân: Xác định hàm lượng Pentachlrobenzene (PeCB) trong tro thải của lò đốt công nghiệp và đề xuất biện pháp quản lý
Người thực hiện: Nguyễn Huy Vinh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ