Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng viễn thám và GIS để theo dõi nguy cơ phát sinh bệnh sốt rét phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Phạm Việt Hồng
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng)
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu các phương pháp xác định và phân vùng nguy cơ sốt rét theo không gian và thời gian trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS (ứng dụng thử nghiệm cho tỉnh Gia Lai).
- Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc giám sát và dự báo sớm nguy cơ phát sinh sốt rét theo không gian và thời gian, cung cấp thông tin cần thiết cho việc phòng trừ dịch bệnh sốt rét.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Xây dựng tập bản đồ chuyên đề về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, điều kiện dịch tễ và cơ sở dữ liệu tỉnh Gia Lai (tỷ lệ 1/100.000).
+ Xây dựng được mô hình nghiên cứu lý thuyết và đưa ra được quy trình công nghệ xử lý tích hợp thông tin trong quản lý và cảnh báo sớm bệnh sốt rét.
+ Đề xuất các giải pháp phòng ngừa sớm bệnh sốt rét và khả năng mở rộng mô hình nghiên cứu.
+ Thành lập được bản đồ phân cấp nguy cơ tiềm năng và thực tế phát sinh dịch bệnh sốt rét tỉnh Gia Lai tỷ lệ 1/100.000.
Các kết quả nghiên cứu chính của đề tài có ý nghĩa khoa học, đã khoanh vùng được những nơi có nguy cơ sốt rét và dự báo sớm nguy cơ phát sinh sốt rét theo không gian và thời gian. Mở rộng khả năng ứng dụng phương pháp nghiên cứu địa lý với việc hỗ trợ ra quyết định bằng GIS giải quyết các vấn đề cấp bách mang tính chất xã hội, trong đó có dịch bệnh sốt rét phục vụ có hiệu quả cho công tác y tế dự phòng ở vùng cao nguyên.
- Về ứng dụng:
+ Các kết quả nghiên cứu chính của đề tài là cơ sở tài liệu quan trọng để xác định và phân vùng nguy cơ sốt rét theo không gian và thời gian trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh Gia Lai và mở rộng cho toàn vùng Tây Nguyên, vùng núi.
+ Là cơ sở khoa học cho việc giám sát và dự báo sớm nguy cơ phát sinh sốt rét theo không gian và thời gian, cung cấp thông tin cần thiết cho việc phòng trừ dịch bệnh sốt rét nói riêng, dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, từ đó, có thể áp dụng phương pháp nghiên cứu này vào các mục lĩnh vực khác.

Những đóng góp mới

Trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài của mình, tác giả đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong vấn đề quản lý và dự báo dịch bệnh sốt rét cho thấy vấn đề cốt lõi ở đây lại chính là sự phân hoá, phân bố nguy cơ phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của lãnh thổ nghiên cứu, loại bệnh chịu sự tác động bởi các yếu tố tự nhiên - nhân sinh, có tính theo mùa và tính địa phương rõ rệt.

Sản phẩm đề tài

* Các bài báo đã công bố:
- Các công trình đã công bố tại các hội nghị quốc tế:
+ Pham Viet Hong, Pham Viet Hoa, Pham Xuan Canh, 2014. Application of remote sensing and GIS for prevention-risk warning of malaria in Gia Lai areas. The 35th Asian Conference on remote sensing 2014.
- Các công trình đã công bố trên hội nghị khoa học quốc gia:
+ Phạm Việt Hồng, Phạm Xuân Cảnh, 10/2013. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để cảnh báo nguy cơ phòng chống bệnh sốt rét ở khu vực ven biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa chất Biển toàn quốc lần thứ hai, số 89, trang 1063.
- Các công trình đã hoàn thành đang gửi đăng:
+ Phạm Việt Hồng, Phạm Xuân Cảnh, 10/2014. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS để giám sát khả năng phát sinh và biến động của vector gây bệnh sốt rét tại tỉnh Gia Lai. Đang gửi đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ Biển.
* Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ chuyên ngành về Bản đồ viễn thám và GIS.