Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, đánh giá hiện trạng thoái hóa đất khu vực Điện Biên và Lai Châu bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sử dụng đất bền vững, Mã số nhiệm vụ: VAST.ĐTCB.03/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên PGS. TS. Phạm Quang Vinh
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 900 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

+ Xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ cảnh báo nguy cơ thoái hóa đất;
+ Đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ thoái hóa đất cho hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu;
+ Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất nhằm giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất phục vụ quy hoạch phát triển bền vững.

Kết quả chính của đề tài

•    Về khoa học, dự án đã:
+ Đánh giá đặc điểm hình thành và thoái hóa đất khu vực Điện Biên, Lai Châu;
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và quy trình thành lập bản đồ thoái hóa đất hiện tại và bản đồ cảnh báo nguy cơ  thoái hóa đất hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu tỷ lệ 1/100.000 bằng công nghệ viễn thám kết hợp GIS.
•    Về ứng dụng: Dự án đã cung cấp cơ sở dữ liệu và bản đồ thoái hóa đất hiện tại và bản đồ cảnh báo nguy cơ thoái hóa đất hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu tỷ lệ 1/100.000.

pqvinh1

pqvinh2

Những đóng góp mới

- Nghiên cứu thoái hóa đất cho khu vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: Dự án đã công bố 02 bài báo trên tạp chí quốc gia và 01 báo cáo Hội nghị:
    + Phạm Quang Vinh và Vũ Thị Kim Dung. 2016. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá biến động tài nguyên rừng ở tỉnh Điện Biên. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam. Số 3(3), 38-43;
    + Phạm Quang Vinh, Phạm Hà Linh và Nguyễn Thanh Bình. 2016. Tiềm năng thoái hóa đất tại Điện Biên, Lai Châu và đề xuất một số mô hình canh tác hợp lý. Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, 344-350;
    + Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thanh Bình và Phạm Hà Linh. 2017. Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ thoái hóa đất tỉnh Điện Biên, Lai Châu bằng công nghệ GIS và viễn thám. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - địa chất. Tập 58, Kỳ 1 (2017), 42-52.
- Các sản phẩm cụ thể:
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;
+ Quy trình ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong đánh giá thoái hóa đất;
+ Bộ (02) bản đồ hiện trạng và cảnh báo nguy cơ thoái hóa đất hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu tỷ lệ 1/100.000;
+ Cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng bản đồ hiện trạng và cảnh báo nguy cơ thoái hóa đất tỷ lệ 1/100.000 hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu.
- Các sản phẩm khác: Dự án đã hỗ trợ số liệu cho 02 thành viên dự án bảo vệ thành công luận văn Cao học.

Địa chỉ ứng dụng

Các kết quả nghiên cứu của dự án sẽ áp dụng tại:
- Sở Tài nguyên và Môi trường hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu;
- Các Viện nghiên cứu, trường Đại học tham khảo kết quả dự án phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu.