Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ tái chế và xử lý môi trường bã thải hạt nix. Mã số đề tài: VAST03.07/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên ThS. Nguyễn Trung Kiên
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu định hướng công nghệ xử lý tổng thể, tái chế bã thải hạt Nix thành sản phẩm gang dân dụng và chất thải đủ tiêu chuẩn thải ra môi trường.

Kết quả chính của đề tài

* Về khoa học:
-    Nghiên cứu được tổng quan và các phương pháp nghiên cứu cụ thể cho quá trình tái chế bã thải hạt nix.
-    Nghiên cứu được thành phần và tính chất bã thải hạt nix từ đó chọn lựa được những nguyên vật liệu phù hợp cho quá trình luyện gang từ bã thải hạt Nix trong lò điện hồ quang.
-    Nghiên cứu  để đưa ra được chế độ xỉ 3 nguyên Al2O3-Fe2O3-SiO2 cũng như các điều kiện nấu luyện  phù hợp với lò điện hồ quang. Hệ xỉ SiO2 – Al2O3 – CaO với hàm lượng SiO2 = 48%, hàm lượng Al2O3 = 15%, hàm lượng CaO = 37%. Hệ xỉ này bắt đầu chảy ở nhiệt độ 12990c và tới 14000c thì hoàn toàn chảy lỏng. Điểm xỉ này có độ nhớt khoảng 15 Poa.
-    Nghiên cứu và tìm hiểu cách vận sử dụng và vận hành lò điện hồ quang công suất 150KVA.
-    Tiến hành nấu luyện bã thải hạt nix trong lò hồ quang công suất 15KVA để xác định chế độ nấu và các nhược điểm của gang. Sau đó tiến hành nấu luyện trong lò hồ quang công suất 150KVA để khử lưu huỳnh và thu sản phẩm gang đạt chất lượng mong muốn và đúc thử nghiểm sản phẩm gang ra lò.
- Nghiên cứu sơ bộ quá trình xử lý bụi bằng phương pháp buồng lắng nhằm thu lại sản phẩm kim loại dùng làm nguyên liệu bổ trợ cho nấu luyện và khí thải phát sinh trong nấu luyện được xử lý bằng dung dịch sữa vôi Ca(OH)2  nhằm đảm bảo cho khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn.

* Về ứng dụng:
Đề tài có khả năng ứng dụng vào sản xuất sản phẩm gang dân dụng.

ntkien

Những đóng góp mới

-    Lần đầu tiên đã chế tạo được sản phẩm gang từ hạt nix có thành phần lưu huỳnh <0.05% đạt yêu cầu thị trường gang dân dụng.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
Trong quá trình thực hiện, đã đăng được 02 bài báo. Trong đó 01 bài đăng trên tạp chí khoa học công nghệ trườn đại học Công nghiệp Hà Nội. 01 bài đang trên hội nghị KHTN tạp chí KHCN Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.
- Các sản phẩm cụ thể
+ 50Kg gang có thành phần C = 3,44%, Si = 3,24% S = 0,05%,  Độ bền uốn δb = 463,542MPa.

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Hướng nghiên cứu của đề tài cần tiến tục đầu tư nhằm hoàn thiện công nghệ tái chế bã thải hạt nix thành sản phẩm gang ứng dụng trong các lĩnh vực cao cấp và xử lý được vấn đề môi trường của bã thải hạt nix.