Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá sinh khối và khả năng tích lũy cacbon của các quần xã thực vật trong hệ sinh thái rừng kín thường xanh trên núi đất tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh và vùng phụ cận
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS Đỗ Hữu Thư
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài này là xác định sinh khối và khả năng tích lũy cácbon của các kiểu quần xã thực vật trong hệ sinh thái rừng kín thường xanh trên núi đất tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh và vùng phụ cận

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã xây dựng 8 ô nghiên cứu định vị lâu dài trong 8 quần xã thực vật tại Trạm
+ Đã nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, thành phần loài của các quần xã thực vật tại Trạm.
+ Đã xác định được sinh khối của các cây cá lẻ thuôc 20 loài cây gỗ và nứa sinh trưởng tại Trạm.
+ Đã xác định được tổng sinh khối của các quần xã thực vật và sự tích lũy cacbon trong 11 quần xã thực vật.
+ Đã xác đinh được năng suất lượng rơi, sự phân huỷ của lượng rơi trong 9 quần xã thực vật tại Trạm.
+ Đã nghiên cứu và định lượng sự phát thải CO2 trong quá trình hô hấp của đất rừng trong 9 quần xã thực vật tại Trạm.
+ Đã xác định được lượng cacbon tích lũy trong đất rừng của 11 quần xã thực vật tại Trạm
+ Đã xác đinh được khả năng tích lũy cacbon và chuyển đổi thành khí CO2 của 11 quần xã thực vật trong hệ sinh thái rừng kín thường xanh trên núi đất tại Trạm sinh học Mê Linh.
+ Đã đề xuất các khuyến nghị cho việc xây dựng và triển khai các dự án phục hồi rừng tự nhiên theo cơ chế phát triển sạch CDM
- Về ứng dụng:
+ Hệ thống ô nghiên cứu định vị mà đề tài xây dựng sẽ là cơ sở cho những nghiên cứu lâu dài về các quá trình sinh thái học (như quá trình diễn thế của các quần xã sinh vật) và sự thay đổi của tính đa dạng sinh vật trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Trạm sinh học Mê Linh.
+ Những kết quả nghiên cứu của đề tài về tích lũy cacbon trong các quần xã thực vật sẽ góp phần làm rõ khả năng và tầm quan trọng của các hệ sinh thái rừng trong việc giảm phát thải khí cacbon, một trong những yếu tố quan trong trong công tác giảm thiểu những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.
+ Những kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ tạo ra cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và triển khai các dự án phục hồi rừng nội địa tự nhiên theo cơ chế phát triển sạch CDM

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên đã cung cấp những số liệu về tổng sinh khối và sinh khối từng bộ phận của các cây cá lẻ thuôc 20 loài cây gỗ và 1 loài nứa sinh trưởng tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh
- Lần đầu tiên đã nghiên cứu và cung cấp các số liệu về sinh khối, tích lũy cacbon trong sinh khối, trong đất rừng, cường độ hô hấp đất rừng trong 11 quần xã thực vật tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. Dang, Thu Huong; Do, Huu Thu (2014). Biomass and carbon stock of the natural forests at Me Linh biodiversity station, Vinh Phuc province, Vietnam. Journal of Vietnamese Environment 2014. Special issue. Volume 6, Number 3. November 2014. Technische Universitat Dresden. ISSN 2193-6471; Online submissions: http://dx.doi.org/10.13141/jve
2. Đặng Thị Thu Hương, Đỗ Hữu Thư (2014). Mối tương quan giữa sinh khối với hai nhân tố điều tra rừng trong các quần xã thực vật tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp chí Sinh học số 3, tháng 9 năm 2014
3. Đặng Thị Thu Hương (2013). Sinh khối trên mặt đất của một số quần xã thực vật tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội, 18/10/2013, NXB Nông nghiệp, trang 1387-1394. ISBN 978-604-60-0730-2.
4. Đặng Thị Thu Hương (2013). Cấu trúc của một số quần xã thực vật tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội, 18/10/2013, NXB Nông nghiệp, trang 1395-1402. ISBN 978-604-60-0730-2.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
1. Hệ thông 8 ô nghiên cứu định vị lâu dài trong 8 quần xã thực vật tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh
- Các sản phẩm khác (nếu có):
1. 01 luận văn Thạc sỹ “Nghiên cứu khả năng hấp thụ khí CO2 của rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) tại xác Ngọc Thanh, Thị xã Phuc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” của học viên Trịnh Xuân Thành, đã bảo vệ tháng 12 năm 2013. Người hướng dẫn Đỗ Hữu Thư

Địa chỉ ứng dụng

Tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc