Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, xây dựng thư viện phổ phản xạ phục vụ công tác điều tra, thành lập bản đồ rừng ngập mawj từ ảnh Vệ tinh. Mã số: VAST. ĐTCB.02/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên TS. Phạm Việt Hòa
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 1.100.000.000
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Điều tra, thành lập thư viện phổ phản xạ các kiểu trạng lớp phủ rừng ngập mặn phục vụ công tác điều tra rừng bằng ảnh vệ tinh.
-    Hoàn thiện bộ thư viện phổ phản xạ các đối tượng lớp phủ rừng ngập mặn có ý nghĩa tham khảo đầu tiên ở Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Báo cáo tổng kết dự án, bao gồm cả quy trình, phương pháp đo.
+ Bộ thư viện phổ phản xạ.
+ Bộ cơ sở dữ liệu đo thô, chưa xử lý để kiểm chứng.
+ Công bố: 04 bài báo
+ Đào tạo: Hướng dẫn 2 học viên thạc sỹ và một số cử nhân.
-    Về ứng dụng:
+ Nghiên cứu đánh giá đặc trưng phổ phản xạ của nhóm cây ngập mặn chiếm ưu thế ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
+ Chuẩn hóa phổ phản xạ trên ảnh vệ tinh Landsat, VNREDSat-1 và Hypersion
+ Phân loại rừng ngập mặn sử dụng dữ liệu phổ phản xạ

pvhoa

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
+ Bài báo 1: “ Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phổ phản xạ rừng ngập mặn phục vụ quản lý và giám sát tài nguyên rừng”. Số 24 (254)/12-2016. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường. ISSN 1859-1477
+ Bài báo 2: “Phân loại các loài ngập mặn ưu thế tại Cà Mau, Việt Nam: sử dụng tập dữ liệu siêu phổ đo ngoài thực địa”. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015
+ Bài báo 3: “ Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu, đánh giá rừng phục vụ giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+). Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015
+ Bài báo 4: “Mangrove Species Discrimination in Southern Vietnam based on in-situ field measurements of hyperspectral reflectance data”. International Journal of Geoinformatics, 2017 (đang chờ phản biện, ID 217015).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
- Các sản phẩm khác: hỗ trợ đào tạo 2 thạc sỹ và 1 cử nhân
+ Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Thắng. Tên đề tài: “An assessment of the Evolution of Mangrove Forest Fragmentation (2004-2015) from Remotely Sensed Imagery (Case study in Ngoc Hien district, Ca Mau province, Vietnam)”. Faculty of bioscience engineering/ Faculty of science. KU Leuven in Belgium. Năm 2016
+ Thạc sỹ Hoàng Quốc Nam. Internship report: “ Application of remote sensing technology for mangroves forest monitoring”. University of Science and Technology of Hanoi, Vietnam France University. Năm 2015
+ Cử nhân Trần Duy Mạnh. Đồ án tốt nghiệp: “ Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu, đánh giá rừng phục vụ giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng”. Khoa Trắc địa – Bản đồ trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm 2015.

Địa chỉ ứng dụng

- Địa chỉ đã áp dụng: khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
- Đề nghị áp dụng: Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường; rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nam Bộ.

* Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ:
Bộ thư viện phổ phản xạ đã được thử nghiệm và cho kết quả tốt trong việc chuẩn hóa phổ phản xạ trên ảnh vệ tinh với độ chính xác cao phục vụ việc thành lập bản đồ rừng ngập mặn ở cấp độ loài, ở các độ tuổi khác nhau, tình trạng sinh trưởng khác nhau. Để hoàn thiện bộ thư viện phổ phản xạ cho toàn bộ các đối tượng lớp phủ, trân trọng đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đầu tư, cho phép nhóm thực hiện tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo (2018-2019).