Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hồi quy mờ theo hướng tiếp cận của đại số gia tử và ứng dụng giải bài toán đánh giá công tác quản lý và phát triển dân số.
Mã số đề tài VAST01.06/14-1
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Thông tin
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên TS. Trần Thái Sơn
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu các phương pháp hồi quy mờ (fuzzy regression) theo cách tiếp cận sử dụng lý thuyết tập mờ và đại số gia tử nhằm  xây dựng các thuật toán hiệu quả ứng dụng trong việc đánh giá công tác quản lý và phát triển dân số.

Kết quả chính của đề tài

•    Về khoa học:
Báo cáo tổng quan về việc thực hiện nghiên cứu các phương pháp hồi quy mờ, đề xuất cách tiếp cận theo Đại số gia tử và áp dụng vào việc khai phá tri thức từ dữ liệu thống kê dân số VN.
-    Công  trình  công bố trên hội  nghị quốc tế:
Cat Ho Nguyen, Jose M. Alonso, Looking for a real-world-semantics- based approach to the interpretability of fuzzy systems, FUZZ-IEEE 2017 Technical Program Committee and Technical Chairs (hội nghị quốc tế FUZZ-IEEE 2017, tổ chức tại Naples, Italy, July 9-12, 2017)

-    Công  trình  công bố trên tạp chí quốc tế:
Cat Ho Nguyen, Van Thong Hoang, Thai Son Tran, Van Long Nguyen, LFoC-Interpretability of Linguistic Rule Based Systems and its Applications To Solve Regression Problem, được đăng ở tạp chí International Journal of Computer Technology and Applications,  IJCTA-Volume 8 Issue 2 / March-April 2017, page 94-117

-    Công  trình  công bố trên tạp chí  khoa học chuyên ngành trong nước
Bài báo Trần Thái Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Đại số gia tử và bài toán phân chia miền giá trị ngôn ngữ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, Tập 159 số 14, 2016, page 101-108

•    Về sản phẩm: Phần mềm  thể  hiện các thuật toán xây dựng MFRBS ứng dụng cho bài toán hồi quy mức sinh dân số. Chương trình là một phần mềm hoàn chỉnh, có giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Các tài liệu phân tích thiết kế, hướng dẫn kèm theo

•    Về đào tạo: hướng dẫn 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.

•    Xác nhận chuyển giao kết quả của Trung tâm thông tin và tư liệu Dân số, Tổng cục dân số, Bộ y tế.

Bieudo

Những đóng góp mới

Đề tài đã đi sâu nghiên cứu các phương pháp hồi quy mờ và đề xuất giải bài toán hồi quy mờ theo tiếp cận ĐSGT, đồng thời áp dụng phương pháp đề xuất giải bài toán tính mức sinh dân số từ các số liệu thống kê của dân số Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm thông tin tư liệu dân số Tổng cục dân số Bộ Y tế.