Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng phòng trưng bày tiến hóa sinh giới ảo trực tuyến Mã số: VAST.ĐLT.08/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên Ngô Đăng Trí
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 400.000.000đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Mô phỏng được phòng Trưng bày Tiến hóa sinh giới của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trong môi trường internet (ảo, trực tuyến) phục vụ các đối tượng tham quan từ xa;
-    Góp phần quảng bá hình ảnh của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tới công chúng.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Phân tích, đề xuất công nghệ và kỹ thuật phù hợp xây dựng bảo tàng ảo cho phòng trưng bày Tiến hóa sinh giới, Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam.
-    Về ứng dụng: Kết quả đề tài sẽ được bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Phòng trưng bày tiến hóa sinh giới ảo sẽ được Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam quản lý và tích hợp trên cổng thông tin điện tử của Bảo tàng để quảng bá, tuyên truyền phòng tiến giới sinh hóa.

Sản phẩm đề tài

 

*    Bài báo công bố:
a.    Ngô Đăng Trí, Nguyễn Xuân Hậu, 2016. Bảo tàng ảo: kỹ thuật và công nghệ. Hội nghị toàn quốc lần thứ hai, Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tr. 134-143, ISBN: 978-604-913-440-1. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.
b.    Ngô Đăng Trí, 2016. Xây dựng bảo tàng ảo Phòng tiến hóa sinh giới, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Tạp chí Bảo tàng và nhân học, số 4 – 2016, tr. 17-24, ISSN: 0866-7616. Công ty in Thủy Lợi.
*    Sản phẩm cụ thể: Phòng trưng bày ảo trực tuyến cho phép tham quan tại 10 vị trí trong khuông viên phòng trưng bày với các chức năng tương tác với người dùng (di chuyển, thay đổi hưóng, góc nhìn, bản đồ điều hướng); 20 mẫu vật được xây dựng dưới dạng mẫu 3D. Sản phẩm được đăng tải tại trang web: http://3D.vnmn.ac.vn

Địa chỉ ứng dụng

Địa chỉ áp dụng hoặc đề nghị áp dụng: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam