Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo và sử dụng một số vật liệu nano để xử lý nhanh vi tảo gây hiện tượng "nở hoa" trong thủy vực nước ngọt. Mã số đề tài: VAST 07.01/15-161
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên TS DƯƠNG THỊ THỦY
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Chế tạo và lựa chọn được vật liệu nano có khả năng ức chế sinh trưởng vi tảo, tạo cơ sở khoa học để ứng dụng vật liệu nano này vào việc xử lý nở hoa của vi khuẩn lam độc ở các thuỷ vực nước ngọt.

Kết quả chính của đề tài

•    Về khoa học:
- Đã chế tạo 5 loại vật liệu (vật liệu nano đồng bằng phương pháp khử hóa học và phương pháp polyol với sự trợ giúp của bức xạ vi sóng; chế tạo hạt nano bạc bằng phương pháp khử hóa học và phương pháp điện hóa; vật liệu nano TiO2 bằng phương pháp sol-gel kết hợp siêu âm) và sàng lọc đánh giá khả năng diệt VKL của các vật liệu chế tạo.
- Đã đánh giá, xác định ảnh hưởng của các dung dịch vật liệu nano bạc và nano đồng đến sinh trưởng của cả hai chủng VKL M.aeruginosa và chủng tảo lục C.vulgaris qua các thông số đo mật đọ quang học, hàm lượng chlorophyll a, mật độ tế bào và nồng độ ảnh hưởng 50% (EC50).
- Từ 5 loại vật liệu chế tạo đã được lựa chọn 3 loại vật liệu nano (nano bạc chế tạo theo phương pháp khử và điện hóa và nano đồng chế tạo theo phương pháp khử) có tác dụng có tác dụng ức chế sinh trưởng đối với chủng VKL M. aeruginosa.
- Xác định được vật liệu nano đồng có tác dụng chọn lọc ức chế sinh trưởng đối với VKL M.aeruginosa nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến sinh trưởng của tảo lục C. vulgaris.
- Đã xây dựng quy trình tạo vật liệu nano đồng và sử dụng loại vật liệu nano đồng để sử dụng trong xử lý vi tảo.
•    Về ứng dụng
- Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy tính chọn lọc và hiệu quả của vật liệu nano đồng trong việc kiểm soát bùng nổ của vi khuẩn lam. Do vây, vật liệu nano đồng được xem là vật liệu hứa hẹn nhiều tiềm năng để sử dụng trong kiểm soát nở hoa của VKL trong các thủ vực nước ngọt.

dtthuy

Những đóng góp mới

- Tổng hợp vật liệu nano và sử dụng các vật liệu nano trong xử lý nở hoa của vi tảo trong các thuỷ vực nước ngọt.
- Xây dựng quy trình chế tạo và sử dụng vật liệu nano trong xử lý vi tảo.

Sản phẩm đề tài

•    Các bài báo đã công bố (liệt kê)
01 bài báo SCIE
Duong TT., Le TS., Tran TTH., Nguyen TK., Ho TC., Dao TH., Le TPQ., Nguyen HC., Dang DK., Le TTH., Ha PT. 2016. Inhibition effect of engineered silver nanoparticles to bloom forming cyanobacteria. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 7 (3). doi:10.1088/2043-6262/7/3/035018.
01 bài báo trong các tạp chí quốc tế (ISSN)
Tran TTH, Nguyen TK, Nguyen TTT, Ha PT, Le TPQ, Do VB, Dinh THV, Trinh QH, Duong TT; Nanoparticles as a control for cyanobacterial bloom. J. Viet. Env. 8(3), 2016: 161-166.
01 bài báo trong hội nghị quốc tế
Tran THH., Duong TT., Ha PT., Nguyen TK., Dang DK., Dao TH (2016). The initial results for investigating effects of nanomaterials on growth and development of cyanobacterial population on Microcystis aeruginosa. The 4th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Thailand: 65-73.
03 bài báo đăng trong các tạp chí trong nước.
Trần Thị Thu Hương, Dương Thị Thủy, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Tú Cường, Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Đào Trọng Hiền, Nguyễn Hoài Châu, Lê Thị Phương Quỳnh, Đinh Thị Hải Vân, Trịnh Quang Huy (2016). Ảnh hưởng của một số vật liệu Nano kim loại đến sinh trưởng của chủng vi khuẩn lam Microcystis aeruginosa KG, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53(6A) 2015: 50-57.
Trần Thị Thu Hương, Dương Thị Thủy, Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Hồ Tú Cường, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Kim Hà, Trần Hồng Hà (2016). Ảnh hưởng của các vật liệu Nano Bạc lên sinh trưởng của Bèo Lemna sp, Tạp chí Công nghệ sinh học, 14(2): 1-8. 2016.
Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Thu Hương, Dương Thị Thuỷ (2017). Ảnh hưởng độc tính của vật liệu Nano Đồng (Cu) đến sự sinh trưởng của Daphnia magna Strauss. Tạp chí Sinh học (chấp nhận đăng).