Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ thu hồi N (Amoni) và P (Phophat) trong nước tiểu dưới dạng kết tủa Struvite để làm phân bón nhả chậm. Mã số đề tài: VAST07.04/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên TS. Lưu Thị Nguyệt Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Tách loại được N và P trong nước tiểu (từ nguồn thải sinh hoạt và nguồn thải chăn nuôi bò sữa).
- Thu hồi N và P trong nước tiểu và ứng dụng làm phân bón nhả chậm; góp phần xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi, đồng thời làm tăng giá trị sử dụng của nguồn thải dưới dạng sản phẩm có ích.
- Xây dựng quy trình thu hồi N và P dưới dạng kết tủa Struvite trên quy mô mẻ tại phòng thí nghiệm.
- Đề xuất giải pháp công nghệ thu hồi N và P dưới dạng kết tủa Struvite.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
+ Đã xác định được hàm lượng amoni và photphat trong nước tiểu người và bò, đánh giá được mức độ ô nhiễm từ nguồn thải sinh hoạt và nguồn thải chăn nuôi bò sữa.
+ Đã nghiên cứu được các điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo kết tủa Struvite nhằm thu hồi N (amoni) và P (photphat) trong nước tiểu.
+ Đã xây dựng được quy trình thu hồi N và P từ nước tiểu với quy mô mẻ trong phòng thí nghiệm (Hình 1).

ltmnguyet1

+ Quy trình thu hồi photphat trong nước tiểu dưới dạng cấu trúc Struvite đơn giản, dễ thực hiện, thân thiện với môi trường vì không gây ô nhiễm thứ cấp.
+ Sản phẩm kết tủa điều chế được từ nước tiểu có thành phần hóa học gần giống với cấu tạo chuẩn của Struvite (Bảng 1). Do đó, sản phẩm này có thể ứng dụng làm phân bón nhả chậm có giá trị và ý nghĩa thực tiễn cao với cây trồng.

ltmnguyet2

 

ltmnguyet

Những đóng góp mới

Việc nghiên cứu thành công quy trình thu hồi N và P trong nước tiểu sinh hoạt và nước tiểu chăn nuôi giúp giải quyết bài toán xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi có ý nghĩa tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời tạo ra sản phẩm là phân bón nhả chậm, loại phân bón này có thể được sử dụng thay cho các loại phân bón vô cơ, phân hữu cơ hay phân hữu cơ sinh học thường gặp.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:
+ Thi Thao Ta, Si Hung Le, Hong Quan Trinh, Thi Nguyet Minh Luu, Anh Duc Trinh, 2016. Interpretation of anthropogenic impacts (agriculture and urbanization) on tropical deltaic river network through the spatio-temporal variation of stable (N, O) isotopes of NO3-. Isotopes in Environmental and Health Studies.
+ Lưu Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Vân, Hoàng Thị Thùy Dương, Vũ Đức Lợi, Trịnh Anh Đức, 2016. Nghiên cứu thu hồi Photphat trong nước tiểu dưới dạng cấu trúc Struvite. Tạp chí Hóa học
Các sản phẩm khác của đề tài
TT    Tên sản phẩm    Số lượng    Chỉ tiêu khoa học, kỹ thuật
1    Bộ cơ sở dữ liệu về chất lượng nước tiểu người và nước tiểu bò khu vực chăn nuôi bò sữa Ba Vì     01    Đảm bảo tin cậy, có hệ thống
2    Quy trình thu hồi N và P từ nước tiểu quy mô mẻ trong phòng thí nghiệm    01    Mẻ 1 lít nước tiểu
3    Phân bón nhả chậm Struvite, có khả năng ứng dụng cho trồng cây nông nghiệp quy mô nhỏ    01 kg    Hàm lượng P > 10%, hàm lượng N > 2%

4    Đào tạo thạc sỹ (HV Hoàng Thị Thùy Dương, ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên)    01