Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xác định xu hướng vận chuyển và lắng đọng trầm tích ven biển cửa sông Hậu. Mã số: VAST.ĐLT.06/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Tiến
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xác định xu hướng vận chuyển và lắng đọng trầm tích ven biển cửa sông Hậu.
- Đề xuất giải pháp ứng phó với xu hướng vận chuyển và lắng đọng trầm tích ven biển cửa sông Hậu.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Xác định được xu thế vận chuyển và lắng đọng trầm tích và biến động đường bờ vùng biển ven bờ cửa sông Hậu
- Về ứng dụng: Các giải pháp định hướng ứng phó giảm thiểu tiêu cực do vận chuyển và lắng đọng trầm tích đến sự ổn định bờ biển và cửa sông Hậu 

nntien

Những đóng góp mới

- Xác định được quy luật vận chuyển và lắng đọng trầm tích theo mùa vùng biển ven bờ cửa sông Hậu
- Đề xuất các giải pháp định hướng nhằm ứng phó giảm thiểu tiêu cực do quá trình vận chuyển và lắng đọng trầm tích đến sự ổn định bờ biển và cửa sông Hậu

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
+     Nguyễn Ngọc Tiến. Ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực đến đặc điểm phân bố bùn cát lơ lửng vùng biển ven bờ sông Mê Kông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Tập 15, số 2, Năm 2015. Trang 150-158
+    Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trung Thành, Vũ Hải Đăng. Các đặc trưng thủy động lực và môi trường mùa khô tại vùng biển ven bờ cửa sông Hậu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Tập 15, số 3, năm 2015. Trang 235-241
+    Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trung Thành, Vũ Hải Đăng. Một số kết quả bước đầu về động lực trầm tích lơ lửng trong mùa lũ tại vùng biển ven bờ cửa sông Hậu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Tập 16, số 2, năm 2016. Trang 122-128
+    Vu Duy Vinh, Tran Anh Tu, Tran Dinh Lan and Nguyen Ngoc Tien. Characteristics of Suspended Particulate Matter and theCoastal Turbidity Maximum Areas of the Mekong River. Journal of Environmental Science and Engineering A. Volume 4, number 2, February 2015 (67-78).
+    Pham Hai An, Tran Anh Tu, Tran Dinh Lan, Nguyen Ngoc Tien. Assesment of Frequency-Magnitude of Extreme Rainfall Events-Case Study of the MeKong River Delta. Journal of Environmental Science and Engineering B. Volume 4, number 3, March 2015. (161-168).
+    Vu Duy Vinh, Sylvain Ouillon, Nguyen Van Thao and Nguyen Ngoc Tien. Numerical Simulations of Suspended Sediment Dynamics Due to Seasonal Forcing in the Mekong Coastal Area. Water 2016, 8, 255; doi:10.3390/w8060255 (SCI-E)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+    02 Sơ đồ xu hướng vận chuyển và lắng đọng trầm tích theo mùa tỷ lệ 1:200.000
+    01 Báo cáo khoa học về quy luật vận chuyển và lắng đọng trầm tích theo mùa
+    01 Báo cáo khoa học về các giải pháp thích ứng và giảm thiểu
+    01 tập số liệu đo đạc khảo sát (Cơ sở dữ liệu)
+    01 Quyển báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài
- Các sản phẩm khác
+    Hỗ trợ cho tác giả thực hiện làm luận án tiến sĩ

Địa chỉ ứng dụng

Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì kiến nghị Viện Hàn lâm KHCNVN tiếp tục cấp kinh phí cho tập thể tác giả sử dụng các phương pháp trong đề tài nghiên cứu cho vùng cửa sông ven biển Việt Nam.