Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot mẫu cấu trúc lai 3 bậc tự do tịnh tiến ứng dụng trong công nghiệp” Mã số đề tài: VAST01.10/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên TS. PHẠM VĂN BẠCH NGỌC
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Nghiên cứu, tính toán, mô phỏng động học, động lực học một robot cấu trúc lai 3 bậc tự do, nhằm làm cơ sở cho việc lựa chọn phần cứng điều khiển, thiết kế và chế tạo một robot cấu trúc lai mẫu 3 bậc tự do hoàn chỉnh cũng như xây dựng thuật toán điều khiển phù hợp cho ứng dụng robot mẫu cấu trúc lai trong công nghiệp.
-    Xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực tiếp cận và sẵn sàng làm chủ công nghệ mới.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
-    Làm chủ công nghệ, chế tạo hoàn chỉnh một mẫu robot cấu trúc lai 3DOF.
-    Xây đựng, và phát triển một số thuật toán điều khiển phù hợp cho robot cấu trúc lai 3DOF.
-    Góp phần đào tạo 01 NCS.
Về ứng dụng:
-    Có khả năng phát triển thành sản phẩm ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, trong điêu khắc mỹ nghệ, và trong ngành công nghiệp tạo mẫu nhanh.

pvbngoc

Những đóng góp mới

-    Bước đầu phát triển một thuật toán điều khiển mới

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:
[1].    Nguyen Q. Hoang, Nguyen V. Hoi, Nguyen T. Doan, Pham V. B. Ngoc, “Automatic PD Controller Tuning Based on Genetic Algorithm for 3RRR Planar Parallel Robots”, the 4th international conference on engineering mechanics and automation (ICEMA-4), August 25 ÷ 26, 2016, Hanoi, Vietnam
[2].    Phạm Văn Bạch Ngọc, Nguyễn Dũng, Nguyễn Văn Hội, “Thuật toán điều khiển động lực học ngược thích nghi cho robot song song 3 bậc tự do tịnh tiến kiểu Delta robot”,  Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015.
[3].    Phạm Văn Bạch Ngọc, Trần Thị Trâm, “Tính toán, mô phỏng cơ cấu Theo Jansen ứng dụng làm chân cho robot di động”, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Hà Nội, 09/04/2014.
[4].    Phạm Văn Bạch Ngọc, Trần Minh Tuyến, “Tính toán, thiết kế mẫu robot song song 3 bậc tự do tịnh tiến”, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Hà Nội, 09/04/2014.
Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
-    Trọn bộ robot mẫu cấu trúc lai 3DOF, được để tại Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ ứng dụng

Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có):
-    Chủ nhiệm đề tài kiến nghị được VAST hỗ trợ kinh phí để triển khai sản phẩm ra thực tế.