Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tổng hợp một số dẫn xuất mới của murrayafoline A và thăm dò tác dụng chống ung thư. Mã số đề tài: VAST04.02.15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Lưu Văn Chính
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Tổng hợp được các dẫn xuất mới của murrayafoline A và thăm dò hoạt tính chống ung thư của chúng.

Kết quả chính của đề tài

Đề tài đã tổng hợp được khoảng 35 dẫn xuất mới của murrayafoline A trong đó 20 dẫn xuất mới là tổ hợp của murrayafoline A với 2"-hydroxychalcones, 4"-hydroxychalcones and 2",4"-dihydroxychalcones, 4 dẫn xuất với các hợp phần amine, 4 dẫn xuất mới có chứa nhóm amino alcohols với cấu trúc tương tự như các β-blocker và 3 dẫn xuất mới là kết quả của sự chuyển hóa nhóm OCH3 và 1 dẫn xuất là tổ hợp của murrayafoline A với zerumbone.

 lvchinh

Những đóng góp mới

35 dẫn xuất mới của murrayafoline A lần đầu tiên được tổng hợp và đánh giá hoạt tính chống ung thư.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Vuong Van Truong, Tran Duy Nam, Truong Ngoc Hung, Nguyen Thi Nga, Pham Minh Quan, Luu Van Chinh, Sang-Hun Jung (2015); Synthesis and anti-proliferative activity of novel azazerumbone conjugates with chalcones; Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters; Vol 25, pp 5181 – 5185, SCI
2. Lê Đức Anh, Trương Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Nga, Lê Mai Hương, Lưu Văn Chính, Tổng hợp một số chalcone có chứa nhóm azide, Tạp chí Hóa học, tập 53 (5e1), 157-161, 2015.
3. Lê Đức Anh, Trương Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Nga, Lê Mai Hương, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Thị Hà, Lưu Văn Chính, Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất mới  của murrayafoline A, Tạp chí Hóa học, tập 53 (5e1), 162-167, 2015.
4. Le Duc Anh, Truong Ngoc Hung, Nguyen Thi Nga, Le Mai Huong, Tran Thi Hong Ha, Tran Thi Thu Thuy, Nguyen Manh Cuong, Le Thi Thoa, Tran Minh Cong, Nguyen Trong Dan, Luu Van Chinh, Synthesis and biological activity of novel derivatives of murrayafoline A, The Academic conference on natural science for young scientists, master and PhD. student from Acean countries, Proceedings, 223-229, 2015.
5. Le Duc Anh, Nguyen Thi Hai Ly, Truong Ngoc Hung, Nguyen Thi Nga, Nguyen Manh Cuong, Le Mai Huong, Le Phong, Luu Van Chinh, Synthesis and cytotoxic activity evaluation novel derivatives of murrayafoline A. Journal of Science and Technology, 54(2C), 507-514, 2016.