Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu cao su nanocompozit trong sản xuất gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện. Mã số đề tài: VAST.ĐL.02/14-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên PGS. TS. Đỗ Quang Kháng
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 700 triêu đồng
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

Chế tạo ra được vật liệu cao su nanocompozit có tính năng cơ lý, kỹ thuật phù hợp, bền thời tiết, đáp ứng yêu cầu sản xuất các loại gioăng đệm cho công trình thủy lợi,  thủy điện

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã nghiên cứu, chế tạo 7 loại vật liệu cao su nanocompozit và xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện từ vật liệu cao su nanocompozit, cụ thể như sau:
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su blend của cao su thiên nhiên (CSTN) với cao su nitril butadien (NBR) gia cường nanoclay,
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su blend của CSTN với cao su cloropren (CR) gia cường nanoclay,  
 + Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su blend của CSTN với NBR  gia cường nanosilica,
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su blend của CSTN với CR  gia cường nanosilica,
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su blend của CSTN với NBR  gia cường ống nanocarbon (CNT),
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su blend của CSTN với CR  gia cường CNT,
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su blend của CSTN với NBR  gia cường phối hợp nanosilica với than đen,
+ Đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện từ vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend CSTN/NBR gia cường phối hợp nanosilica với than đen.
-    Về ứng dụng: Đã chế tạo ra 65m gioăng đệm ứng dụng thử tại công trình thủy điện Thác Xăng (Lạng Sơn) (Theo Hợp đồng số 11/HĐKT-2016 ngày 22 tháng 03 năm 2016 giữa Giám đốc công ty cổ phần Cao su Hải Phòng và Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Long Dương).

dqkhang

Những đóng góp mới

- Đã tìm ra điều kiện thích hợp để chế tạo ra một số loại cao su nanocompozit cụ thể như sau:
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend từ CSTN/NBR hay CSTN/CR gia cường nanoclay thông qua việc phối trộn ở trạng thái nóng chảy với masterbacht từ CSTN latex với nanoclay.
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend từ CSTN/NBR hay CSTN/CR gia cường nanosilica thông qua việc phối trộn ở trạng thái nóng chảy với nanosilica (đã trộn trước với 5% silan Si69).
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend từ CSTN/NBR gia cường CNT thông qua việc phối trộn ở trạng thái nóng chảy với masterbacht từ NBR với CNT đã gắn đoạn mạch PVC.
+ Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend từ CSTN/CR gia cường CNT thông qua việc phối trộn ở trạng thái nóng chảy với masterbacht từ  CSTN latex với CNT (có chất hoạt động bề mặt CTAB) hoặc ở trạng thái dung dịch trong dung môi toluen).
- Đã xây dựng được công nghệ chế tạo gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện từ vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend của CSTN/NBR gia cường nanosilica phối hợp than đen.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): có 2 công trình đã công bố và 1 đã chấp nhận đăng trên Tạp chí Hóa học và Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 9:
+ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU CAO SU                             NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ                                                                       CAO SU NITRIL BUTADIEN VỚI NANOSILICA, Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 - SPMS2015 , Quyển 2, Tr. 660-663, (2015).
+ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU CAO SU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND CAO SU THIÊN NHIÊN VỚI CAO SU CLOROPREN GIA CƯỜNG ỐNG NANO CARBON BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÁN KHÔ, Tạp chí Hóa học, Tập 54, Số 5, Tr. 626-630, (2016).
+ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA                                                            VẬT LIỆU CAO SU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ CAO SU THIÊN NHIÊN, CAO SU CLOROPREN GIA CƯỜNG NANOCLAY, Tạp chí Hóa học chờ đăng.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
Quy trình chế tạo vật liệu cao su nanocompozit, đã được chấp nhận đơn hợp lệ theo quyết định số 19619/QĐ-SHTT, ngày 11 tháng 04 năm 2016.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện hình chữ L, chữ P (mỗi loại 10 m) đang để tại Phòng Công nghệ Vật liệu và Môi trường, Viện Hóa học, 65m gioăng đệm đang được ứng dụng tại công trình  thủy điện Thác Xăng, Lạng sơn.

Địa chỉ ứng dụng

Đã ứng dụng thử 65m gioăng, đệm tại công trình Thủy điện Thác Xăng- Lạng Sơn (đơn vị sử dụng là Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Long Dương- Lạng Sơn).