Thông tin Đề tài

Tên đề tài Các chất có hoạt tính sinh học từ một số dược liệu Việt Nam (Morinda longifolia, Mallotus apelta, Paeonia suffruticosa, Angelica dahurica): phân lập, xác định cấu trúc, hoạt tính sinh học và chuyển hóa hóa học. Mã số nhiệm vụ: VAST.HTQT.Bulgaria.01/2015-2016
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Họ và tên Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam: - TS. Nguyễn Hoài Nam - Chức vụ: Phó Viện trưởng Chủ nhiệm nhiệm vụ phía phía đối tác: GS.TS. Vladimir Dimitrov
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Kết hợp với phía đối tác trong phân lập, xác định cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học, chuyển hóa hóa học của một số hợp chất từ một số dược liệu của Việt Nam bao gồm: Morinda longifolia, Mallotus apelta, Paeonia suffruticosa, Angelica dahurica  và một số đối tượng khác theo thỏa thuận giữa hai bên.
Góp phần đào tạo cán bộ theo hướng nghiên cứu

Kết quả chính của đề tài

+ Đã tiến hành phân lập lượng đủ các chất  malloapelta B, paeonol, imperatorin Longifolide A phục vụ cho các nghiên cứu trong khuông khổ đề tài
+ Đã nghiên cứu khảo sát các điều kiện HPLC phục vụ cho phân tích định lượng hàm lượng malloapeltaB trong mẫu nghiên cứu, đã tiến hành khảo sát hàm lượng các hợp chất còn lại trong mẫu nghiên cứu bằng HPLC.
+ Đã tiến hành khảo sát nhanh thành phần hóa học của loài của  Trà bù gia mập- Camelia bugiamapensis phục vụ cho mục đích trao đổi thông tin khoa học với phía đối tác Bulgaria phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo.
+ Đã tổng hợp chất mang nhạy nhiệt PNIPAM-g-PAMAM G3.5 và chất mang được đánh giá thành công khi đã cải thiện được đáng kể độ tan của hoạt chất sinh học Mall B , tăng khả năng nang hóa cũng như kiểm soát nhả chậm trong hệ thống. Bên cạnh đó, độ ức chế tế bào của vật liệu ở mức độ thử nghiệm tạo tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu của hệ trong việc ổn định, thiết kế hệ hoàn hảo,và kết hợp nhiều thuốc hỗ trợ nhau trong quá trình điều trị.
    + Đã cử được 01 đoàn cán bộ phía Việt Nam sang Bulgaria học tập kinh nghiệm và trao đổi khoa học góp phần tận dụng được hợp tác quốc tế để đào tạo và phát triển các nghiên cứu trong nước. Điều này sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Hóa sinh hữu cơ, Bulgaria.

nhnam1

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên tổng hợp chất mang nhạy nhiệt PNIPAM-g-PAMAM G3.5 và chất mang được đánh giá thành công khi đã cải thiện được đáng kể độ tan của hoạt chất sinh học Mall B;
- Lần đầu tiên nghiên cứu về hóa học đối tượng Trà bù gia mập- Camelia bugiamapensis

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
+ Góp phần công bố 01 bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc hệ thống ISI: Bioorg Med Chem Lett (2017), Vol.27(3), pp.557-561
+ Góp phần công bố 01 bài báo trên tạp chí Quốc tế: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Naotechnology ANSN (đã chấp nhận đăng)