Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Hoàn thiện và triển khai thiết bị hấp phụ asen bằng vật liệu nano hệ Fe – Mn tại các hộ gia đình trong tỉnh Hà Tĩnh” .Mã số nhiệm vụ : VAST.NĐP.09/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS Phạm Ngọc Chức
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 700 triệu đồng- Từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: 400 triệu đồng- Từ tỉnh Hà Tĩnh: 300 triệu đồng (theo kinh phí hợp tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Nghiên cứu chế tạo, nâng cấp hoàn thiện thiết bị hấp phụ  asen sử dụng vật liệu nano để hấp phụ asen trong nước ngầm.
-    Triển khai lắp đặt 110 bộ lọc xử lý asen có công suất 50 – 100  lít/h tại các hộ gia đình đạt tiêu chuẩn chất lượng QCVN 01:2009/BYT đối với As < 0,01 mg/l trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
-    Tổ chức 1 buổi tập huấn sử dụng thiết bị lọc, tái sinh và bảo quản asen tại huyện có lắp đặt thiết bị tại Hà Tĩnh. Tổ chức tập huấn chế tạo vỏ thiết bị lọc asen.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
-    Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng hấp phụ asen;
-    Nghiên cứu ảnh hưởng của các ion lạ đến khả năng hấp phụ asen;
-    Nghiên cứu thu hồi và bảo quản xử lý asen sau khi rửa giải.
    Về ứng dụng:
-    Nghiên cứu nâng cấp thiết bị hấp phụ asen có công suất từ 50 – 100l/h;
-    Chế tạo và lắp đặt 110 thiết bị hấp phụ asen;
-    Lắp đặt 110 thiết bị hấp phụ asen tại huyện Can Lộc và Thạch Hà của tỉnh Hà   Tĩnh;
-    Tổ chức tập huấn kỹ thuật bảo quản asen sau khi rửa giải và tổ chức tập huận kỹ thuật chế tạo vỏ thiết bị lọc asen.

pnchuc

 

Những đóng góp mới

-    Đây là dạng đề tài ứng dụng triển khai, đề tài tập trung giải quyết các vấn đề chính là nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt đến sự hấp phụ asen và hoàn thiện và nâng cấp thiết bị hấp phụ asen.
-    Đề tài đã nghiên cứu tìm được phương pháp xử lý và bảo quản asen sau khi rửa giải và đã tập huấn kỹ thuật rửa giải và bảo quản asen

Sản phẩm đề tài

-    01 bài trên tạp chí Hóa học
-    01 giải pháp hữu ích
-    110 thiết bị lọc asen được lắp đặt tại huyện Can Lộc và Thạch Hà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
-    Hỗ trợ đào tạo 01 NCS

Địa chỉ ứng dụng

-       110 thiết bị hấp phụ asen được lắp đặt tại huyện Can Lộc và Thạch Hà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

* Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ:
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, mới chỉ có 110 hộ dân được lắp đặt thiết bị, trong khi tình hình ô nhiễm nguồn nước tại tỉnh Hà Tĩnh là khá trầm trọng. Đề tài đã nghiên cứu chế tạo được vật liệu xử dụng phù hợp cho từng địa bàn cụ thể, tùy vào nhu cầu xử dụng có thể xử dụng các kích thước hạt vật liệu khác nhau để nâng cao hiệu quả xử lý cũng như công suất xử lý. Trong quá trình thực hiện đề tài đã có đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích, đây là cơ sở đề nhóm thực hiện triển khai ứng dụng vật liệu trên diện rộng. Đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đầu tư kinh phí để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm.