Thông tin Đề tài

Tên đề tài Liên kết nội vùng trong Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học Viện Khoa học xã hội
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. Lê Anh Vũ
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Làm rõ thực trạng liên kết nội vùng và liên kết giữa vùng Tây Nguyên với các vùng khác, chỉ ra những mặt được; các tồn tại, hạn chế trong liên kết vùng. Trên cơ sở đó khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy liên kết vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2020.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Bộ báo cáo của Đề tài (Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt và báo cáo kiến nghị); 05 báo cáo hợp phần; Bộ cơ sở dữ liệu kết quả điều tra khảo sát hộ và doanh nghiệp tại 5 tỉnh Tây Nguyên và 04 bài báo khoa học.
- Về ứng dụng: Chuyển các báo cáo cho các cơ quan có liên quan theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

lavu

Những đóng góp mới

- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về liên kết nội vùng gắn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.
- Nhận diện thực trạng liên kết nội vùng, làm rõ những điểm yếu, những hạn chế của vùng trong tiến trình phát triển bền vững ở Tây Nguyên đòi hỏi phải liên kết nội vùng, phân công lao động giữa các địa phương.
-  Đề xuất đề một số quan điểm, có tính đột phá về tư duy, về nhận thức, đề xuất đổi mới cơ chế chính sách, quản trị vùng nhằm thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện liên kết, phân công hợp tác trong nội vùng Tây Nguyên và các liên kết ngoại vùng nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên trong giai đoạn đến năm 2020.

Sản phẩm đề tài

1    Một số vấn đề về liên kết vùng ở Tây Nguyên trong điều kiện phân cấp đầu tư   - Tháng 2/2015   - Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, số 02 (21) 2015
2    Liên kết phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Nguyên  -  Tháng 1/2015   - Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, số 01 (20) 2015
3    Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên dưới góc nhìn liên kết kinh tế nội vùng  - Tháng 9/2013 -   Tạp chí KHXH Tây Nguyên số 3(11) 2013
4    Một số vấn đề về cơ sở liên kết kinh tế vùng và thực tiễn ở Tây Nguyên  -  Tháng 3/2013  -  Tạp chí KHXH Tây Nguyên số 1 (9) 2013