Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng phần mềm tính toán chuyển động của đầu đạn trong môi trường nước phục vụ thiết kế, chế tạo súng lục bắn dưới nước. Mã số đề tài: VAST01.01/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên Th.S. Nguyễn Hồng Phong
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600.000.000,00đ (sáu trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Tính toán đường đạn của đầu đạn trong môi trường nước; trên cơ sở phân tích các quỹ đạo chuyển động của đầu đạn sẽ đề xuất kích thước  hình học phù hợp cho đầu đạn.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã nghiên cứu tổng quan về súng và đạn bắn dưới nước trên thế giới; Đã trình bày mô hình khe siêu rỗng và hệ số cản phụ thuộc vào vận tốc của viên đạn; Đã trình bày mô hình hai chiều viên đạn  chuyển động trong nước sau giai đoạn siêu rỗng; Đã trình bày thuật toán tính chuyển động của viên đạn  dưới nước; Đã trình bày lý thuyết và mô hình hiệu chỉnh hệ số để tính toán và thực đo gần nhau; Đã trình bày lý thuyết và mô hình tìm các tham số kích thước của viên đạn như độ dài và bán kính đầu đạn thích hợp sao cho viên đạn đi được quãng đường xa hơn 13m trong giai đoạn khe siêu rỗng; Xây dựng phần mềm kết nối.
-    Về ứng dụng:Đã đưa ra kích thước viên đạn để viên đạn đi được quãng đường xa hơn 13m ( khoảng 20m).

nhphong

Những đóng góp mới

Trong mô hình siêu rỗng hệ số cản được lựa chọn là hàm số phụ thuộc vào vận tốc của viên đạn; Xây dựng lý thuyết và mô hình hiệu chỉnh hệ số cản để tính toán và thực đo chuyển động của viên đạn gần nhau; Xây dựng lý thuyết và mô hình tìm tham số kích thước của viên đạn để quãng đường viên đạn đi xa nhất.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 01 bài báo đăng tại tạp chí khoa học công nghệ, 1 bài báo tại hội nghị Cơ học toàn quốc.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:0
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 0
- Các sản phẩm khác (nếu có): Phần mềm tính toán chuyển động của viên đạn dưới nước.

Địa chỉ ứng dụng

Học viện kỹ thuật Quân sự.