Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và hệ thông tin địa lý phục vụ công tác bảo tồn các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên ở Miền Trung, thử nghiệm tại TP.Huế và Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng. Mã số đề tài: VT/UD-03/14-15
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên PGS.TS. Phạm Văn CựCơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 2.600.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Đánh giá khả năng ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phục vụ bảo tồn Di sản Văn hóa và Di sản Thiên nhiên, góp phần quảng bá việc sử dụng sản phẩm vệ tinh VNREDSat-1.
-    Phát triển nguồn lực, trong đó có nguồn lực địa phương, về nghiên cứu và ứng dụng viễn thám phục vụ bảo tồn và phát triển du lịch.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
o    Phương pháp và một số công cụ để chiết tách, tích hợp thông tin từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, SPOT và VNREDSat-1 trong nghiên cứu đô thị và lớp phủ rừng.
o    Mô hình tính toán biến động lớp phủ, đánh giá tác động của du lịch và môi trường tới bảo tồn di sản văn hóa và Di sản thiên nhiên ở miền Trung.
o    Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian (ảnh vệ tinh cập nhật, dữ liệu GIS, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề có tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000.
o    Các số liệu, tài liệu thống kê về kinh tế, xã hội và du lịch khu vực nghiên cứu, dữ liệu điều tra phỏng vấn được tích hợp trên hệ thống GIS.
o    Hệ thống WebGIS cho hai khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Huế và hướng dẫn sử dụng.
-    Về ứng dụng:
o    Kết quả của đề tài nghiên cứu có tính liên ngành, ứng dụng các các công nghệ nghiên cứu hiện đại, quy trình tạo sản phẩm có thể được nhân rộng cho các khu vực khác, đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu về đánh giá ứng dụng của ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phục vụ công tác bảo tồn các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên và phát triển du lịch ở Miền Trung.

pvcu2

pvcu3

Những đóng góp mới

-    Đề tài góp phần ứng dụng và quảng bá dữ liệu VNREDSat-1 trong việc nghiên cứu bảo tồn Di sản Văn hóa và Di sản Thiên nhiên.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố: 05
o    01 bài báo quốc tế được chấp nhận đăng trên  tạp chí đăng tại tạp chí Modern Environmental Science and Engineering, ISSN 2333-2581, Academic Star Publishing Company, USA.
o    01 bài báo cáo tại Hội thảo quốc tế: The International Joint Conference on Convergence (IJCC 2016) được đăng tại Advanced and Applied Convergrence Letter 07, pp 135-139, 2016.
o    01 bài đăng ở Hội thảo CNVT 2014 và 02 bài đăng tại hội thảo GIS toàn quốc 2015
-    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
o    Phương pháp và một số công cụ để chiết tách, tích hợp thông tin từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, SPOT và VNREDSat-1 trong nghiên cứu đô thị và lớp phủ rừng (đĩa CD)
o    Mô hình tính toán biến động lớp phủ, đánh giá tác động của du lịch và môi trường tới bảo tồn di sản văn hóa và Di sản thiên nhiên ở miền Trung. (đĩa CD)
o    Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian (ảnh vệ tinh cập nhật, dữ liệu GIS, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề có tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000. (đĩa CD)
o    Các số liệu, tài liệu thống kê về kinh tế, xã hội và du lịch khu vực nghiên cứu, dữ liệu điều tra phỏng vấn được tích hợp trên hệ thống GIS. (đĩa CD)
o    Hệ thống WebGIS cho hai khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Huế và hướng dẫn sử dụng. (đĩa CD)
-    Các sản phẩm khác:
o    Tập Atlas bản đồ trình diễn các kết quả của đề tài (01 + đĩa CD)
o    Tham gia hướng dẫn và hỗ trợ đào tạo một nghiên cứu sinh và hai thạc sĩ

Địa chỉ ứng dụng

-    Đề nghị áp dụng hệ thống WEBGIS tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Đại Học Quảng Bình, Ban Quản lý VQG Phong Nha Kẻ Bàng.