Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong công tác giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ, ứng dụng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ”
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên ThS.Lưu Văn Danh; Phó Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Nguyễn Trường XuânĐơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 3.700.000.000 đ (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và hệ thông tin địa lý giám sát, quản lý biến động bề mặt địa lý tự nhiên, tài nguyên khoáng sản và môi trường… khu vực trung du Bắc Bộ, thử nghiệm tại các huyện Hạ Hòa, Sông Thao, Yên Lập, Thanh Ba trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Xây dựng hệ thống thông tin về tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo công nghệ WebGIS trợ giúp phát triển kinh tế - xa hội tỉnh Phú Thọ.\\
- Phát triển nguồn nhân lực địa phương trong nghiên cứu ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường thông qua đào tạo, chuyển giao công nghệ.
- Nâng cao hiệu quả đầu tư vệ tinh VNREDSat-1.

Kết quả chính của đề tài

10.1. Về khoa học
Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong công tác giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ;
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Thọ theo công nghệ WebGIS.
10.2. Về ứng dụng
Hố trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ, có thể ứng dụng cho khu vực Trung du Bắc bộ.

lvdoanh

Sản phẩm đề tài

* Các sản phẩm giao nộp
- Báo cáo “Khả năng sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ”.    
- Quy trình công nghệ xử lý ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong thành lập các bản đồ chuyên đề tài nguyên thiên nhiên và môi trường.    
- Bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 dạng số và ảnh tỷ lệ 1:50.000 tỉnh Phú Thọ năm 2014.    
- Các bản đồ chuyên đề theo nội dung nghiên cứu gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Bản đồ đất lúa năm 2014; Bản đồ lớp phủ rừng năm 2014; Bản đồ hiện trạng nước mặt năm 2014; Bản đồ phân vùng nguy cơ sói gò đồi; Bản đồ sạt lở bờ sông và thay đổi dòng chảy; một số bản đồ biến động thực nghiệm.     
- Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống WebGis quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Thọ.  
- Hệ thống thông tin tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Thọ (WebGIS Phú thọ).    
- Tài liệu đào tạo, chuyển giao công nghệ: Hướng dẫn sử lý ảnh vệ tinh VNTREDSat-1 trên ENVI; Tài liệu đào tạo WebGIS; hướng dẫn sử dụng WebGIS Phú Thọ.    
- Báo cáo tổng kết đề tài    Bố cục rõ ràng, đầy đủ các nội dung nghiên cứu và kết quả sản phẩm.    
- Phần mềm cài đặt, bộ dữ liệu các kết quả nghiên cứu được ghi trên CD.

Địa chỉ ứng dụng

Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành thuộc tỉnh Phú Thọ.

* Đề xuất
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng ảnh VNREDSat-1 trong quản lý và giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ.
- Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu các chuyên đề liên quan đến tài nguyên, kinh tế-xã hội, tai biến thiên nhiên và môi trường trong WebGIS Phú Thọ; Nâng cấp hệ thống này thành công thông tin điện tử của tỉnh. Xây dựng và triển khai chương trình giám sát, đánh giá, dự báo tác động của thảm họa thiên tai do biến đổi khí hậu, tác động của các hoạt động kinh tế-xã hội để đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm mục tiêu phát triển bền vững của khu vực trung du Bắc Bộ nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng.