Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phương pháp xử lý nâng cao chất lượng ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Mã số đề tài: VT/UD-01/13-15
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên Lê Quốc Hưng - Cục Viễn thám quốc gia
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 3.300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Áp dụng kỹ thuật mới chụp và xử lý đa ảnh chụp cùng vị trí để nâng cao độ phân giải không gian của ảnh VNREDSat-1 so với sensor nhằm đáp ứng tốt nhất các đòi hỏi ứng dụng tư liệu này trong giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở Việt Nam.
- Hỗ trợ công tác quảng bá ảnh viễn thám VNREDSat-1 bởi sử dụng bình đồ ảnh đã xử lý.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Các kết quả khoa học nổi bật của đề tài bao gồm: Quy trình vận hành hệ thống VNREDSat-1 đáp ứng yêu cầu chụp đa ảnh trên cùng một vùng; Quy trình công nghệ nâng cao độ phân giải ảnh vệ tinh VNREDSAT-1 bằng phương pháp Super Resolution; Báo cáo tổng hợp của đề tài; Mô dun xử lý ảnh độc lập áp dụng thuật toán nâng cao độ phân giải bằng phương pháp siêu phân giải đã nghiên cứu trong đề tài; Bộ bình đồ ảnh VNREDSAT-1 đã được nâng cao độ phân giải đạt chất lượng cao.
Trên cơ sở những nghiên cứu của đề tài, chủ nhiệm đề tài đã hướng dẫn thành công một thạc sỹ chuyên ngành bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý.
Đề tài cũng đã công bố kết quả nghiên cứu trên một tạp chí khoa học quốc tế, ba tạp chí khoa học trong nước và báo cáo kết quả tại một hội nghị khoa học.  

Những đóng góp mới

Đề tài đã nghiên cứu ứng dụng thành công phương pháp siêu phân giải nâng cao độ phân giải cho ảnh vệ tinh VNREDSAT-1. Đây là lần đầu tiên phương pháp này được nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam. Đề tài đã mở ra hướng đi mới chuyên sâu về phương pháp xử lý tăng cường chất lượng ảnh nhằm nâng cao độ phân giải không gian lên gấp đôi.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Le Quoc Hung, Dang Truong Giang, Nguyen Ngoc Quang, (2016), Superresolution Method Approach for Vietnam Remote Sensing Imagery, International Journal of Remote Sensing Application
+ Lê Quốc Hưng, Chuy Xuân Huy (2015), Thử nghiệm thu đa ảnh VNRETSat-1 trên cùng một vị trí phục vụ nâng cao độ phân giải ảnh bằng phương pháp siêu phân giải, Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường.
+ TS. Lê Quốc Hưng, ThS. Đặng Trường Giang, ThS. Nguyễn Dương Anh, ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa (2016), Một số phương pháp tái cấu trúc trong bài toán nâng cao độ phân giải ảnh viễn thám bằng phương pháp siêu phân giải, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
+ TS. Lê Quốc Hưng, KS. Lê Thị Tuyết (2014), Một số phương pháp nâng cao độ phân giải ảnh viễn thám bằng phương pháp siêu phân giải, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
+ TS. Lê Quốc Hưng, ThS. Lê Minh Huệ, KS. Đoàn Quốc Vượng, ThS. Đặng Minh Tuấn, ThS. Nguyễn Ngọc Quang, ThS. Đinh Ngọc Trí, Một số kết quả bước đầu nâng cao độ phân giải ảnh VNRETSat-1 bằng phương pháp siêu phân giải, Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ Quy trình vận hành hệ thống VNREDSat-1 đáp ứng yêu cầu chụp đa ảnh trên cùng một vùng.
+ Quy trình công nghệ nâng cao độ phân giải ảnh vệ tinh VNREDSAT-1 bằng phương pháp Super Resolution.
+ Bộ bình đồ ảnh đã được tăng cường độ phân giải thông qua áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài.

lqhung
Bình đồ ảnh khu vực Đà Nẵng                                                    Bình đồ ảnh khu vực Khánh Hòa

+ Mô đun xử lý ảnh độc lập ứng dụng thuật toán đã nghiên cứu.
+ Báo cáo đánh giá  kết quả xử lý ảnh của mô đun, so sánh đối chứng với ảnh gốc của vệ tinh VNREDSat-1.
Các sản phẩm được lưu trữ tại:
+ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
+ Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ
+ Cục Viễn thám quốc gia
+ Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Địa chỉ ứng dụng

- Cục Viễn thám quốc gia, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.