Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu VNREDSat-1 Mã số đề tài: VT/UD-01/15
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên ThS. Trần Tuấn Đạt
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 1.500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-  Hỗ trợ công tác quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống viễn thám VNREDSat-1.
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng được phương pháp định danh cảnh ảnh VNREDSat-1 trên toàn thế giới;
- Xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ việc quản lý và công bố dữ liệu VNREDSat-1.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: xây dựng được phương pháp định danh cảnh ảnh VNREDSat-1
-  Về ứng dụng:  xây dựng được công cụ hỗ trợ quản lý và công bố dữ liệu VNREDSat-1 trên nền web sẽ được gắn vào trang web của Cục Viễn thám quốc gia gồm các công cụ: chiết xuất siêu dữ liệu, chiết xuất vị trí cảnh ảnh, chiết xuất ảnh xem nhanh, các công cụ hỗ trợ hiển thị và tra cứu, công cụ đổi tên cảnh ảnh; Danh mục 600 cảnh ảnh VNREDSat-1 đã được đổi tên theo phương pháp định danh mới.

ttdat

Những đóng góp mới

- Xây dựng được các công cụ chiết xuất các thông tin dữ liệu từ hệ thống catalog hiện tại sau đó tích hợp với trang web của Cục nhằm công bố rộng rãi phục vụ cho việc tìm kiếm dữ liệu của người dùng. Các công cụ này sẽ được tích hợp vào trang web của Cục Viễn thám quốc gia vừa hỗ trợ cho việc quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả dữ liệu VNREDSat-1 vừa hỗ trợ cho việc công bố dữ liệu viễn thám.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): Trần Tuấn Đạt, Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Văn Phong, Nguyễn Thị Phương Hoa (2016): “ Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu viễn thám VNREDSat-1”, tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 12(242), tháng 6-2016, tr.13-15, Hà Nội.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Báo cáo phương pháp đặt tên cảnh ảnh VNREDSat-1
+ Danh mục ảnh VNREDSat-1
+ Công cụ hỗ trợ quản lý và công bố dữ liệu VNREDSat-1 trên nền web của Cục Viễn thám quốc gia (modul phần mềm chiết xuất ảnh xem nhanh, modul phần mềm chiết xuất vị trí cảnh ảnh chụp, modul phần mềm chiết xuất siêu dữ liệu)
+ Báo cáo tổng kết đề tài

Địa chỉ ứng dụng

- Cục Viễn thám quốc gia
- Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
- Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ
- Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia