Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý, giám sát vùng biên giới và cảng biển sử dụng ảnh viễn thám VNREDSat-1 và tương đương phục vụ công tác đảm bảo an ninh Quốc gia ( Thử nghiệm tại cảng Sài Gòn và đảo Phú Quốc)”Mã số đề tài: VT/UD-06/14-15
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên Nguyễn Văn BìnhCơ quan chủ trì: Cục B42, Tổng cục V, Bộ Công an
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 3.500.000.000
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

•    Tăng cường năng lực khai thác thông tin từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia;
•    Nghiên cứu quy trình, công cụ hỗ trợ khả năng tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau phục vụ việc giám sát, phát hiện và cảnh báo về các mục tiêu, đối tượng quan tâm;
•    Xây dựng, phát triển hệ thống thử nghiệm phát hiện, giám sát một số đối tượng, mục tiêu trên biển sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia.
•    Triển khai ứng dụng tại đơn vị chủ trì và các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
    Báo cáo tổng kết đầy đủ, khoa học, rõ ràng.
    01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế và 01 đăng trên Springer Book; 03 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.
    Đào tạo 01 thạc sỹ, 02 cử nhân.
- Về ứng dụng: Hệ thống thử nghiệm phát hiện, giám sát một số đối tượng mục tiêu trên biển.

nvbinh

Những đóng góp mới

Đề tài là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về việc quản lý, giám sát vùng biên giới và cảng biển sử dụng ảnh viễn thám VNREDSat-1 và tương đương phục vụ công tác đảm bảo an ninh Quốc gia (Thử nghiệm tại cảng Sài Gòn và đảo Phú Quốc). Các nội dung đề xuất được nghiên cứu, thực nghiệm một cách khoa học, có một số cải tiến so với các phương pháp chuẩn để có kết quả tốt khi ứng dụng với ảnh VNREDSat-1 trên các vùng thí điểm. Các đóng góp mà đề tài đã thực hiện bao gồm các nội dung:
•    Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các phương pháp hiệu chỉnh hình học, hiệu chỉnh bức xạ, tăng cường chất lượng trên ảnh VNREDSat-1.
•    Trên cơ sở các phương pháp phát hiện tàu thuyền trên biển, đề tài đã lựa chọn và cải tiến thuật toán phù hợp với ảnh VNREDSat-1. Bên cạnh đó, giải pháp kết hợp tàu thuyền phát hiện từ ảnh VNREDSat-1 và dữ liệu giám sát tàu thuyền mặt đất AIS được nghiên cứu và phát triển nhằm phát hiện các bất thường trên vùng biển quan tâm.
•    Phân tích và cải tiến phương pháp phát hiện biến động công trình biển phù hợp với ảnh VNREDSat-1, đánh giá và kiểm chứng thuật toán trên vùng thí điểm.
•    Nghiên cứu và phát triển hệ thống thử nghiệm phát hiện, giám sát một số đối tượng trên biển. Xây dựng giao diện WebGIS quản lý, xử lý, và hiển thị thông tin, kết quả tới người dùng cuối.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
    01 đăng trên tạp chí quốc tế: Comparison of various image fusion methods for impervious surface classification from VNREDSat-1/Hung V. Luu, Manh V. Pham, Chuc D. Man, Hung Q. Bui, Thanh T.N. Nguyen/International Journal of Advanced Culture Technology(IJACT), page 1-6, 2016.
    01 đăng trong Springer Book: Satellite aerosol optical depth over Viet Nam, analysis from VIIRS and CALIOP aerosol product/ Tran Tuan Vinh, Pham Van Ha, Nguyen Xuan Thanh, Nguyen Xuan Anh, Bui Quang Hung, Nguyen Thi Nhat Thanh/Land Atmospheric Interactions in Asia – Springer Book. (Forthcoming, 2016).
    03 đăng trên tạp chí khoa học trong nước:
•    Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đầu thu VNREDSat-1 và môi trường khí quyển tới kết quả xử lý bức xạ ảnh/Lê Danh Cường, Nguyễn Văn Bình, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Đinh Xuân Trường, Trần Ngọc Tưởng, Lương Chính Kế/Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, Số 27, Trang 31 - 38, Tháng 03/2016
•    Nhận dạng đối tượng bằng mô-men đường biên của đối tượng được trích xuất trên ảnh viễn thám quang học/Lê Danh Cường, Lương Nguyễn Hoàng Hoa/Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường Công An, Số 68, Trang 16 - 19, Tháng 03/2016
•    Nghiên cứu phương pháp phát hiện biến động mục tiêu công trình trên biển/Mẫn Đức Chức, Lương Nguyễn Hoàng Hoa/Tạp chí “Khoa học Công nghệ và Môi trường Công An, Số 70, Trang 44 - 48, Năm 2016.
    01 đăng trên kỷ yếu Hội thảo: Thuật toán nhận dạng đối tượng hình khối trên ảnh viễn thám bằng mô-men quán tính hình học/ Lê Danh Cường, Nguyễn Văn Bình, Dương Đình Trường, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Lương Chính Kế/ Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công nghệ Vũ trụ và ứng dụng, Trang 70-80, năm 2015.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Báo cáo tổng kết.
-    Các sản phẩm khác (nếu có)

Địa chỉ ứng dụng

Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng (nếu có): Bộ Công an; Cục Hàng hải Việt Nam; Biên phòng.