Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm ở vùng ven biển Phú Yên-Khánh Hòa”
Mã số đề tài VAST06.02/14-15;
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên PGS.TS. Nguyên Xuân Mãn
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600.000.000,0 đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Làm sáng tỏ điều kiện địa kỹ thuật vùng ven biển Phú Yên - Khánh Hoà phục vụ việc xây dựng công trình ngầm

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Làm sáng tỏ điều kiện địa kỹ thuật vùng ven biển Phú Yên - Khánh Hoà phục vụ  xây dựng công trình ngầm.
+ Đưa ra cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận để lựa thiết kế xây dựng công trình ngầm ở vùng ven biển Phú Yên-Khánh Hòa.
-    Về ứng dụng:
+  Đưa ra những nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm.
+ Làm tài liệu học tập và nghiên cứu cho các cán bộ làm việc trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm.

Những đóng góp mới

Đưa ra quan điểm xây dựng công trình ngầm với hai mục đích sử dụng: dân sinh và quốc phòng.

Địa chỉ ứng dụng

Tại vùng ven biển Nam Trung bộ Việt Nam.

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có): Viện hàn lâm KHCN VN cấp kinh phí hỗ trợ để triển khai thử nghiệm công nghệ mới.