Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu điều chế dẫn xuất polyguluronat sulfat hóa trọng lượng phân tử thấp của alginat từ nguồn rong mơ Việt Nam để ứng dụng trong dược phẩm Mã số đề tài: VAST06.05/12-13
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Nguyễn Đình Thuất
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

tài: Quy trình công nghệ tạo dược liệu mới có giá trị gia tăng từ nguồn lợi polyme sinh học (biopolymer) có thể tự tái tạo trong vùng biển Việt Nam phục vụ sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam

Kết quả chính của đề tài

    Về khoa học:
- Đưa ra và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất dẫn xuất polyguluronat sulfat hóa trọng lượng phân tử thấp của alginat từ rong mơ Việt Nam
- Bảng tổng hợp các số liệu về hàm lượng, hoạt tính sinh học của dẫn xuất polyguluronat sulfat hóa trọng lượng phân tử thấp
    Về ứng dụng:
- Có khả năng sử dụng kết quả đề tài để sản xuất dẫn xuất polyguluronat sulfat hóa trọng lượng phân tử thấp của alginat từ rong mơ Việt Nam
- Từ đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng cường sức khỏe cộng đồng
- Bên cạnh đó đã sử dụng hợp lý và có hiệu quả các hợp chất từ rong biển nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao phục vụ đời sống. Ngoài ra góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa
- Bổ sung, tạo tiền đề để phát triển cho nền công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ rong biển Việt Nam. 

ndthuat

Những đóng góp mới

Đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất dẫn xuất polyguluronat sulfat hóa trọng lượng phân tử thấp và từ đó đưa ra một loại dược liệu mới từ rong biển là nguồn lợi có thể tự tái tạo trong vùng biển Việt Nam

Sản phẩm đề tài

- Tập số liệu thành phần hóa học, các chỉ tiêu vi sinh, cấu trúc và trọng lượng phân tử của dẫn xuất polyguluronat sulfat hóa từ alginat của các mẫu rong mơ
- Quy trình công nghệ điều chế polyguluronat sulfat trọng lượng phân tử thấp từ alginat
- Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm polyguluronat sulfat hóa từ alginat của các mẫu rong mơ
    - 200g polyguluronat sulfat hóa trọng lượng phân tử thấp 

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có): Xin kinh phí hỗ trợ để thực hiện triển khai dự án sản xuất thử nghiệm polyguluronat sulfat hóa trọng lượng phân tử thấp ở quy mô pilốt