Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và bảo đảm địa hình ngoài lãnh thổ Mã số đề tài: VT/UD-05/14-15
Thuộc Danh mục đề tài Danh mục đề tài
Họ và tên TS Vũ Văn Chất - Cục Bản đồ/Bộ Tổng Tham mưu
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong xây dựng CSDL địa hình và thông tin địa lý, giải đoán mục tiêu quân sự phục vụ công tác tham mưu bảo đảm địa hình ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chuyển giao công nghệ cho Cục Biên giới và Bản đồ/BTTM Quân đội nhân dân Lào trong chương trình hợp tác quân sự giữa 2 nước.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
    + Các chuyên đề nghiên cứu khoa học.
    + Qui trình xử lý và nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 cho khu vực trong và ngoài lãnh thổ.
    + Hỗ trợ đào tạo  01 Tiến sĩ và 02 Thạc sỹ chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý.
    + Chủ trì, phối hợp tổ chức 02 Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
    + Tổ chức 06 lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ.
- Về ứng dụng:
    + CSDL địa hình và thông tin địa lý khu vực trong lãnh thổ (Đà Nẵng) và khu vực ngoài lãnh thổ (Đông Bắc Lào) tuân thủ theo Tiêu chuẩn TCVN/QS.
    + Các sản phẩm chiết tách từ CSDL địa hình và thông tin địa lý: bản đồ địa hình, bản đồ không gian 3D hỗ trợ công tác tham mưu và bảo đảm địa hình.
    + 03 bộ tài liệu chuyển giao công nghệ.

vvchat1

vvchat2

Những đóng góp mới

Qui trình xử lý và nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 cho khu vực ngoài lãnh thổ.

Sản phẩm đề tài

- Công bố 06 công trình khoa học trên các Tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu Hội thảo khoa học.
    (1) Nghiên cứu mô hình tổng quát hóa dữ liệu tự động trong xây dựng CSDL nền địa lý quân sự, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 19, tháng 3/2014, ISSN: 0866-7705.
    (2) Nghiên cứu qui trình chiết tách dữ liệu địa lý quân sự từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để cập nhật CSDL nền địa lý quân sự, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 21, tháng 9/2014, ISSN: 0866-7705.
    (3) Sử dụng ảnh viễn thám chụp từ vệ tinh, máy bay và thiết bị bay không người lái trong đảm bảo CSDL địa hình 3D đa tỷ lệ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Công nghệ vũ trụ và ứng dụng", Nhà xuất bản KHTN và CN, ISBN 978-604-913-305-3.
    (4) Khảo sát độ chính xác mô hình số bề mặt toàn cầu DSM NextmapWorld 30M của Intermap, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Công nghệ vũ trụ và ứng dụng", Nhà xuất bản KHTN và CN, ISBN 978-604-913-305-3.
    (5) Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 xây dựng CSDL địa hình và thông tin địa lý quân sự phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Tạp chí Khoa học quân sự, tháng 7/2016, ISSN: 1859-0101.
    (6) Nghiên cứu sử dụng mô hình bộ cảm tuyệt đối chính xác để thành lập bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 28, tháng 6/2016, ISSN: 0866-7705.
    - Các sản phẩm cụ thể:
    + Quy trình xử lý, nắn chỉnh hình học ảnh và cập nhật CSDL địa hình và thông tin địa lý bằng ảnh VNREDSat-1 cho các khu vực ngoài lãnh thổ.
    + CSDL địa hình và thông tin địa lý khu vực Đà Nẵng (01 mảnh tỷ lệ 1/25.000) và Đông Bắc Lào (04 mảnh tỷ lệ 1/50,000).
    + Bản đồ địa hình, bản đồ 3D khu vực Đà Nẵng (01 mảnh tỷ lệ 1/25.000) và Đông Bắc Lào (04 mảnh tỷ lệ 1/50,000).
    + 03 tài liệu chuyển giao công nghệ.

Địa chỉ ứng dụng

- Ngành Địa hình quân sự,
    - Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ.