Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát Trái Đất và đề xuất các quy định về vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1. Mã số đề tài: VT/UD-06/13-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên Phạm Minh Tuấn
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 2.750 tr.đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát Trái Đất và đề xuất các quy định về vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
•    Tổng hợp một cách hệ thống các phương pháp và quy trình vận hành hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất VNREDSat-1.
•    Nghiên cứu và đề xuất quy định về vận hành an toàn hệ thống VNREDSat-1 phù hợp với điều kiện Việt Nam như các quy định về vận hành an toàn hệ thống, về phối hợp khai thác hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1.
•    Xây dựng định hướng đào tạo tăng cường nguồn nhân lực vận hành điều khiển và thu ảnh hệ thống vệ tinh quan trắc Trái Đất.     
-    Về ứng dụng:
Các kết quả của đề tài, cụ thể là các quy trình vận hành đã được ứng dụng trực tiếp trong quá trình vận hành và khai thác hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 tại Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

pmtuan1

pmtuan2

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê)
•    Bùi Trọng Tuyên, Phạm Minh Tuấn, Chu Xuân Huy, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Lan Anh, Bùi Doãn Cường, Hoàng Hải (2016). Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát Trái đất đầu tiên của Việt Nam – VNREDSat-1. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái nguyên, số 147, tập 02, trang 87-93, 2016, ISSN: 1859-2171.
•    Bùi Trọng Tuyên, Phạm Minh Tuấn, Ngô Duy Tân, Nguyễn Sĩ Anh. Xác định tư thế bằng bộ kết hợp cảm biến sao và con quay hồi chuyển trên vệ tinh VNREDSat-1. Tuyển tập “Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng”, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015, Print ISBN: 978-604-913-305-3.
•    Bùi Trọng Tuyên, Phạm Minh Tuấn, Ngô Duy Tân, Trương Tuấn Anh, Bùi Quang Huy. Hiệu chỉnh quỹ đạo cho vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất trên quỹ đạo đồng bộ Mặt trời. Tuyển tập “Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng”, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015, Print ISBN: 978-604-913-305-3.
•    Phạm Đinh Thắng, Bùi Trọng Tuyên, Phạm Minh Tuấn, Chu Xuân Huy. Tiền xử lý và cân chỉnh ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Tuyển tập “Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng”, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015, Print ISBN: 978-604-913-305-3.
•    Trần Anh Đức, Ngô Duy Tân, Phạm Minh Tuấn, Bùi Trọng Tuyên. Phân tích quỹ đường truyền băng S cho vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất VNREDSat-1. Tuyển tập “Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng”, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015, Print ISBN: 978-604-913-305-3.
•    Bùi Trọng Tuyên, Phạm Minh Tuấn, Chu Xuân Huy, Vũ Thị Dung. Cơ sở pháp lý trong công tác quản lý, vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống vệ tinh VNREDSat-1. Tuyển tập “Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng”, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015, Print ISBN: 978-604-913-305-3.
•    Bùi Trọng Tuyên, Phạm Minh Tuấn, Ngô Duy Tân, Chu Xuân Huy, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Lan Anh, Phạm Đinh Thắng. Năng lực chụp ảnh của vệ tinh VNREDSat-1 và kết quả chụp ảnh sau một năm bàn giao. Tuyển tập “Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng”, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015, Print ISBN: 978-604-913-305-3.
+   Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
+    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
-    Báo cáo về phương pháp và quy trình công nghệ về vận hành hệ thống vệ tinh quan sát Trái Đất nói chung và cho hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 nói riêng.
-    Báo cáo nghiên cứu và đề xuất quy định về vận hành an toàn hệ thống, về cơ chế phối hợp giữa các phân hệ trạm mặt đất và giữa các bộ ngành để khai thác một cách hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1.
-    Báo cáo về xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh của vệ tinh VNREDSat-1
-    Đề xuất phương án phối hợp sử dụng ảnh của vệ tinh VNREDSat-1
-    Dự thảo đề án đào tạo tăng cường nguồn nhân lực vận hành điều khiển và thu ảnh liên tục hệ thống vệ tinh quan trắc Trái Đất.
-    Báo cáo tổng kết.

Địa chỉ ứng dụng

-   Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
-    Trạm thu ảnh Viễn thám, Đài Viễn thám Trung ương, Cục Viễn thám Quốc Gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.