Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các dẫn chât mới khung indenoisoquinolin
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên GS.TS.Nguyễn Văn Tuyến
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu quy trình tối ưu tổng hợp các hợp chất có hoạt tính chống ung thư khung indenoisoquinolin. Đánh giá hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của các dẫn chất mới indenoisoquinolin

Kết quả chính của đề tài

1.Đã nghiên cứu tổng hợp thành công hợp chất indeno[1,2-c]isochromen-5,11-đion (19) từ phthalit và 2-cacboxybenzanđehit với hiệu suất phản ứng đạt 58%.
2. Trên cơ sở của phản ứng giữa indeno[1,2-c]isochromen-5,11-đion (19) với các amin bậc 1, đã tổng hợp được 20 hợp chất indenoisoquinolin mới. Trong đó, có 5 dẫn xuất của indenoisoquinolin 67a-67e với các nhóm thế ở vòng B chứa vòng benzen; 3 dẫn xuất của indenoisoquinolin 68a-c với các nhóm thế ở vòng B chứa các dị vòng thơm; 7 dẫn xuất của indenoisoquinolin 69a-69g với các nhóm thế ở vòng B chứa gốc hữu cơ mạch hở; 5 dẫn xuất mới của indenoisoquinolin 70a-e chứa α-amino axít.
3. Đề tài đã nghiên tổng hợp được 4 dẫn xuất mới của indenoisoquinolin với các nhóm thế ở vòng B là các dị vòng morpholin, piperidin 73a-d  đi từ 6-allyl-5H-indeno[1,2-c]isoquinolin-5,11(6H)-đion 69b.
4. Đã nghiên cứu và khẳng định được cấu trúc của 24 dẫn xuất indenoisoquinolin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như: IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS, HSQC, HMBC và X-ray crystal.
5. Đã đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư của 23 hợp chất indenoisoquinolin trên 2 dòng tế bào ung thư biểu mô (KB) và ung thư gan (Hep G2). Trong đó, có 8 hợp chất thể hiện hoạt tính gây độc mạnh trên hai dòng tế bào ung thư khảo sát với giá trị IC50 từ 0,47 µM -5,2 µM. Với 3 hợp chất cho hoạt tính gây độc tế bào tương đương với Ellipticine: hợp chất 73b ( IC50 = 1,79 µM (KB), 2,23 µM (Hep-G2)), hợp chất 73c ( IC50 = 1,67 µM (KB), 1,15 µM (Hep-G2)) và hợp chất 69d ( IC50 = 1.82 µM (KB), 1,41 µM (Hep-G2)). Đặc biệt, hợp chất 73a  thể hiện hoạt tính gây độc tế bào ung thư khảo sát mạnh hơn cả Ellipticine với giá trị IC50 = 0,82 µM (KB), 0,47 µM (Hep-G2).

nvtuyen

Những đóng góp mới

Đã đưa ra 03 quy trình tổng hợp 3 dãy dẫn  chất indenoisoquinolin, từ đó tổng hợp được 24 dẫn chất mới chứa khung  indenoisoquinolin. Kết quả thử hoạt tính gây độc trên 2 dòng tế bào ung thư biểu mô (KB) và ung thư gan (Hep G2) của 23 dẫn chất mới indenoisoquinolin.

Sản phẩm đề tài

- Bài báo đã công bố: 01 bài trên tạp chí SCI (Tetraheron Letters); 03 bài trên tạp chí Quốc Gia (Tạp chí Hóa học và Tạp chí Hóa học và Ứng dụng) và 01 bài trong hội nghị Quốc tế VAST-BAS. Đã góp phần đào tạo một Tiến Sỹ (Lục Quang Tấn).
- Các sản phẩm cụ thể:
+ 24 dẫn chất mới chứa khung  indenoisoquinolin
+ 24 Bộ phổ NMR, IR của các chất tổng hợp được.
+ Quy trình tổng hợp 3 dãy dẫn  chất indenoisoquinolin
+ Kết quả thử hoạt tính gây độc trên 2 dòng tế bào ung thư của 23 dẫn chất mới indenoisoquinolin (46 kết quả)