Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu mức độ xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen khu vực ven biển Nam Định do khai thác quá mức nước dưới đất. Mã số đề tài: VAST06.06/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS.NCVC. Trịnh Hoài Thu
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Xác định được thực trạng xâm nhập mặn trong tầng chứa nước Pleistocen dọc dải ven biển Nam Định.
-    Dự báo mức độ nhiễm mặn tầng chứa nước Pleistocen do hoạt động khai thác quá mức; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.

Kết quả chính của đề tài

*Về khoa học:
1.    Chi tiết hóa được cấu trúc chiều sâu và chiều dày các tầng chứa nước trong khu vực nghiên cứu từ các kết quả phân tích đường cong đo sâu VES và số liệu các lỗ khoan thu thập được trong vùng.
2.    Thực trạng xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen đã được làm sáng tỏ bằng việc khoanh định được một cách chi tiết các vùng có hàm lượng TDS và Clorua cao thấp khác nhau trong khu vực nghiên cứu.
Việc xây dựng các phương trình tương quan hồi quy biểu diễn  mối quan hệ giữa điện trở suất của nước trong tầng chứa nước và TDS; điện trở suất của nước và hàm lượng Clorua đã rất có ý nghĩa trong việc xây dựng sơ đồ phân bố mặn/nhạt tầng chứa nước Pleistocen.  
3.    Mô hình dự báo lan truyền xâm nhập mặn nước dưới đất với các phương án dự báo khác nhau phụ thuộc vào lưu lượng khai thác và sơ đồ phân bố lỗ khoan đã đưa ra mức độ hạ thấp mực nước, xâm nhập mặn theo từng phương án nhằm phục vụ đánh giá và định hướng khai thác hợp lý tài nguyên nước dưới đất của tỉnh.
* Về ứng dụng:
- Vận dụng tổ hợp phương pháp đo sâu điện và phân tích hóa trong nghiên cứu nhiễm mặn nước dưới đất làm cơ sở để áp dụng rộng rãi phương pháp trong các công tác nghiên cứu và thực tiễn liên quan khác nhau.
- Xác lập được cơ sở khoa học cho công tác qui hoạch, khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất khu vực.

ththu1

 ththu2

Những đóng góp mới

- Chi tiết hóa được cấu trúc chiều sâu và chiều dày các tầng chứa nước trong khu vực nghiên cứu từ các kết quả phân tích đường cong đo sâu VES và số liệu các lỗ khoan thu thập được trong vùng.
- Xây dựng các phương trình tương quan hồi quy biểu diễn  mối quan hệ giữa điện trở suất của nước trong tầng chứa nước và TDS; điện trở suất của nước và hàm lượng Clorua.
- Xây dựng được bản đồ hiện trạng xâm nhập mặn (theo tiêu chí TDS và Clorua) tầng chứa nước Pleistocen của vùng nghiên cứu từ kết quả đo sâu điện VES và phân tích mẫu nước. Trên cơ sở đo vạch ra được ranh giới mặn/nhạt.
- Thành lập mô hình địa chất thủy văn cho vùng nghiên cứu: cấu trúc tầng chứa nước, tầng chắn nước, các điều kiện biên cho mô hình tính toán lan truyền xâm nhập mặn.
- Đề xuất các kịch bản khai thác nước dưới đất phục vụ cho công tác dự báo lan truyền xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen trong vùng.
- Xác định phương án khai thác an toàn cho tầng chứa nước Pleistocen.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
[1] Trinh Hoai Thu, Nguyen Nhu Trung, Le Hong Minh, Vu Van Manh (2014), “Application of hydrogeological modelling methods in forecasting seawater intrusion of Pleistocene aquifer in Thai Binh area”, Proceedings of the 28th EnviroInfo 2014 Conference, Oldenburg, Germany. ISBN 978-3-8142-2317-9.
[2] Trịnh Hoài Thu., (2014): Xây dựng cấu trúc CSDL Địa chất và ĐVL biển bằng phần mềm ARCGIS 9.3 từ các kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát của Viện Địa chất & Địa vật lý biển. Tạp chí Các Khoa học Trái đất. T36, tr.395 – 402. ISSN 0866-7187.
 [3] Nguyen Thu Hang, Trinh Hoai Thu, Dinh Duy Chinh, Vu Van Manh (2015), “Study on the freshwater boundary of Pleistocene aquifer in the coastal zone of  Nam Dinh province”, Proceedings of  the  EnviroInfo& ICT4S 2015 Conference, Copenhagen, Denmark, ISBN: 978-94-62520-92-9.
[4] Trịnh Hoài Thu, Nguyễn Như Trung, Đỗ Văn Thăng, Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Thu Hằng (2016), “Nghiên cứu hiện trạng phân bố TDS tầng chứa nước Pleistocen khu vực ven biển tỉnh Nam Định”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 16, Số 2; 2016:  DOI: 10.15625/1859-3097/16/2/.
[5] Trần Thị Thúy Hường, Trịnh Hoài Thu, Trần Thị Lệ Hằng, Vũ Văn Mạnh (2016). “Nghiên cứu dự báo xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen vùng ven biển Nam Định bằng phương pháp phần tử hữu hạn”. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, số  19 (2016) 230-237.
-Các sản phẩm cụ thể:
+ Bản đồ hiện trạng xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen, tỷ lệ 1:50.000;
+ Sơ đồ ranh giới mặn/nhạt tầng chứa nước Pleistocen;
+ Mô hình dự báo lan truyền xâm nhập mặn nước dưới đất.
+ Đề xuất các giải pháp phòng chống xâm nhập mặn nước dưới đất.
-Các sản phẩm khác: đào tạo 01 Tiến sỹ và 04 cử nhân Môi trường.

Địa chỉ ứng dụng

Sở Tài nguyên MT tỉnh Nam Định