Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo các hợp kim có hiệu ứng từ nhiệt lớn ở vùng nhiệt độ phòng, định hướng ứng dụng trong các thiết bị làm lạnh bằng từ trường.Mã số đề tài: VAST03.04/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Huy Dân
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Tìm công nghệ để chế tạo được các hợp kim có hiệu ứng từ nhiệt lớn ở vùng nhiệt độ phòng, định hướng ứng dụng trong các thiết bị làm lạnh bằng từ trường.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã tìm được hợp phần và điều kiện công nghệ để chế tạo các hợp kim có hiệu ứng từ nhiệt lớn ở vùng nhiệt độ phòng: NdPrFe17, Fe90-xGdxZr10 (x= 1-3), Ni50Mn37Sb13, Ni50Mn37Sn13, Fe90-xCoxZr10 (x = 2-4), Fe85-xAgxNi5Zr10 (x = 0-2), La1,5Fe10CoSi1,5.
-    Về ứng dụng: Đã thử nghiệm ứng dụng hiệu ứng từ nhiệt vào công nghệ làm lạnh bằng từ trường ở vùng nhiệt độ phòng.

nhdan1

nhdan2

Những đóng góp mới

-    Đã chế tạo được các hợp kim từ nhiệt có khả năng làm lạnh lớn, RC > 50 J.kg, ở vùng nhiệt độ phòng.
-    Đã chế tạo được thiết bị thử nghiệm hiệu ứng làm lạnh bằng từ trường ở vùng nhiệt độ phòng có khoảng biến đổi nhiệt độ DT  = 7 K.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1.    Do Tran Huu, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Nguyen Thi Mai, Tran Dang Thanh, The-Long Phan, Seong Cho Yu, Nguyen Huy Dan, Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50-xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons, Journal of Alloys and Compounds 622 (2015) 535-540.
2.    T.D. Thanh,  N. H. Yen, N. H. Dan, T. L. Phan, S. C. Yu, Magnetic Properties and Large Magnetocaloric Effect in Amorphous Fe-Ag-Ni-Zr for Room-temperature Magnetic Refrigeration, IEEE Transactions on Magnetics, 51 (2015) 2000404(4).
3.    Nguyen Thi Mai, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Dinh Chi Linh, Vu Manh Quang, Do Thi Kim Anh and Nguyen Huy Dan, Magnetic properties, magnetocaloric effect and critical parameters of Ni50Mn50-xSbx ribbons, Proceedings of The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, Ha Long City, Vietnam, 2-6 November (2014) 206-211.
4.    Nguyen Hai Yen, Le Viet Hung, Dinh Chi Linh, Pham Thi Thanh, Tran Dang Thanh and Nguyen Huy Dan, Influence of composition and annealing process on structure, magnetic properties and magnetocaloric effect of La-Fe-Co-Si ribbons, Proceedings of The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, Ha Long City, Vietnam, 2-6 November (2014) 188-193.
5.    Nguyen Huy Dan, Do Tran Huu, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Tran Dang Thanh, Do Thi Quynh Trang, Vu Manh Quang, Nguyen Thi Mai and Do Thi Kim Anh, Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe90-xGdxZr10 melt-spun ribbons, Proceedings of The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, Ha Long City, Vietnam, 2-6 November (2014) 166-172.
6.    Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Đinh Chí Linh, Vũ Mạnh Quang, Đỗ Thị Kim Anh, Nguyễn Huy Dân, Tính chất từ, hiệu ứng từ nhiệt và các tham số tới hạn của các băng hợp kim Ni50Mn50-xSbx, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1(1) (2015) 9-12.
7.    Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Trần Đăng Thành, Đỗ Trần Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Trang, Vũ Mạnh Quang, Nguyễn Thị Mai, Đỗ Thị Kim Anh, Nguyễn Huy Dân, Hiệu ứng từ nhiệt và các tham số tới hạn của băng hợp kim nguội nhanh Fe90-xGdxZr10, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2(6) (2015) 1-4.
8.    Nguyễn Hải Yến, Lê Việt Hùng, Đinh Chí Linh, Phạm Thị Thanh, Trần Đăng Thành, Nguyễn Huy Dân, Cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ mẫu băng La1+xFe10,5-xCoSi1,5, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 4(2) (2016) 20-23.
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 01 thiết bị thử nghiệm công nghệ làm lạnh bằng từ trường. Kích thước: 45x30x40cm. Khoảng nhiệt độ làm lạnh ở vùng nhiệt độ phòng:  DT  = 7 K. Nơi lưu giữ: Phòng TNTĐ - Viện Khoa học vật liệu.

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài: Vật liệu từ nhiệt và công nghệ làm lạnh bằng từ trường cần được đầu tư nghiên cứu nhiều hơn nữa cho cả mặt nghiên cứu cơ bản lẫn ứng dụng.