Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá một số đặc điểm điều kiện tự nhiên và môi trường trên một số đảo lớn và vùng biển xung quanh thuộc quần đảo Trường Sa phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Mã số: VT/UD-04/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên Tiến sỹ, NCVC Đỗ Huy Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 4.000.000.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Sử dụng tư liệu viễn thám để đánh giá sự biến động các các yếu tố hải văn tại vùng biển quanh một số đảo lớn của quần đảo Trường Sa.
- Phân vùng tiềm ẩn các nguy cơ xói lở phục vụ công tác bảo vệ và phát triển đảo bền vững.
- Ứng dụng thử nghiệm sử dụng tư liệu ảnh VNREDSat-1 cho nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên các vùng biển đảo xa bờ.

Kết quả chính của đề tài

-    Mô hình tính toán, phương pháp xử lý và phân tích đơn phổ và đa phổ tư liệu ảnh vệ tinh (trong đó có ảnh VNRedSat-1) trong nghiên cứu.
-    Cơ sở dữ liệu tham số chuẩn trong xử lý các kênh phổ tư liệu viễn thám (trong đó có VNRedSat-1) của các đối tượng môi trường biển.
-    Cơ sở dữ liệu quang phổ đặc trưng của các đối tượng khu vực đảo san hô (khu vực 4 đảo)
-    Sơ đồ phân bố các yếu tố môi trường biển, gồm có: nhiệt độ, chlorophyll-a, năng suất sinh học sơ cấp.
-    Sơ đồ dòng chảy, bãi bồi, xói lở và các bãi nổi tiềm năng
 
-    Báo cáo chuyên đề về hiện trạng phân bố và biến động các yếu tố  khí tượng hải văn, thủy thạch động lực, vận chuyển trầm tích, phân bố san hô.
-    Báo cáo chuyên đề về phân vùng tiềm ẩn nguy cơ xói lở bờ đảo nổi và khu vực đảo ngập triều.
-    Báo cáo khoa học tổng hợp.
-    Công bố bài báo: 04 bài báo
-    Tham gia đào tạo 1 tiến sĩ và 2 thạc sỹ

dhcuong1

dhcuong2

Những đóng góp mới

- Các sản phẩm khoa học của đề tài là kết quả đầu tiên được công bố trong khu vực quần đảo Trường Sa. Các đặc trưng quang phổ của các đối tượng lớp phủ bề mặt, các tham số môi trường biển biến đổi theo độ sâu là các kết quả tham khảo quan trọng cho các nghiên cứu có cùng hướng với đề tài.
    - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho công tác quy hoạch, định hướng phát triển và bảo vệ đảo cũng như vùng nước xung quanh đảo. Các sơ đồ/bản đồ chuyên đề xử lý tổng hợp kết quả nghiên cứu từ số liệu ảnh vệ tinh là cơ sở khoa học đáng tin cậy cho công tác định hướng xây dựng và bảo vệ hệ sinh thái phần bãi ngập triều, phần đảo nổi và các công trình kè bao quanh đảo.
    - Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trong lĩnh vực áp dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu môi trường và hệ sinh thái biển, đảo. Tạo điều kiện để ứng dụng và thử nghiệm các phương pháp xử lý ảnh vệ tinh đa phân giải đối với  môi trường đất, đá, san hô, thực vật biển thuộc khu vực quần đảo Trường Sa.

Sản phẩm đề tài

a.    Các bài báo đã công bố: 04 bài báo và 1 cuốn sách chuyên khảo
-    Sách chuyên khảo “Một số đặc trưng quang phổ đối tượng lớp phủ đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa”, NXB Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam.
-    Using satellite data in researching marine environment in Truong Sa islands and adjacent area. Báo cáo khoa học hội thảo VAST - AIST lần thứ 7
-    Khả năng sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao trong nghiên cứu giám sát hiện trạng các đảo và các yếu tố hải dương học khu vực biển đông và lân cận. Tạp chí KH&CN biển.
-    Thành phần loài và phân bố của rong biển tại một số đảo (Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây, Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa). Bài báo đăng trong số 3/2016 trên tại chí KHCN biển
-    Nghiên cứu xây dựng mô hình lan truyền sóng thần do trượt lở ngầm đáy biển gây ra. Tạp chí Khoa học Tài nguyên Môi trường, số 9 tháng 9/2015 (Mã số ISSN 0866-7608)
b.    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
-    Mô hình tính toán, phương pháp xử lý và phân tích đơn phổ và đa phổ tư liệu ảnh vệ tinh (trong đó có ảnh VNRedSat-1) trong nghiên cứu.
-    Cơ sở dữ liệu tham số chuẩn trong xử lý các kênh phổ tư liệu viễn thám (trong đó có VNRedSat-1) của các đối tượng môi trường biển.
-    Cơ sở dữ liệu quang phổ đặc trưng của các đối tượng khu vực đảo san hô (khu vực 4 đảo)
-    Sơ đồ phân bố các yếu tố môi trường biển, gồm có: nhiệt độ, chlorophyll-a, năng suất sinh học sơ cấp.
-    Sơ đồ dòng chảy, bãi bồi, xói lở và các bãi nổi tiềm năng
-    Báo cáo chuyên đề về hiện trạng phân bố và biến động các yếu tố  khí tượng hải văn, thủy thạch động lực, vận chuyển trầm tích, phân bố san hô.
-    Báo cáo chuyên đề về phân vùng tiềm ẩn nguy cơ xói lở bờ đảo nổi và khu vực đảo ngập triều.
-    Báo cáo khoa học tổng hợp
c.    Tham gia hướng dẫn và hỗ trợ đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ
-    Tiến sĩ. Trần Anh Tuấn, viễn thám-môi trường, Viện Địa chất và Địa vật lý biển
-    Thạc sĩ. Đỗ Ngọc Thực, hải dương học, Viện Địa chất và Địa vật lý biển
-    Thạc sĩ. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, viễn thám, Viện Địa chất và Địa vật lý biển