Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá kết quả của Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững phục vụ xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình.
Mã số đề tài TN3/NV04
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 900.000.000đ (Chín trăm triệu đồng)
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Tây Nguyên 3 (2011-2015) theo mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc tổng kết Chương trình Tây Nguyên 3.
- Xác định các kết quả chính làm cơ sở cho các đề xuất, kiến nghị về định hướng chiến lược phát triển bền vững KT-XH Tây Nguyên giai đoạn sau năm 2020.
- Xác định các kết quả chuyển giao cho thực tiễn phục vụ định hướng quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020.

Kết quả chính của đề tài

- Đã tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả thực hiện Chương trình TN3/11-15 về các mặt:
+ Xây dựng nhiệm vụ, xét duyệt đề cương đề tài, kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu kết quả của 62 đề tài và 3 nhiệm vụ độc lập.
+ Tổng hợp các kết quả chính của các đề tài và nhiệm vụ của Chương trình theo các mảng: khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và khoa học xã hội. Đánh giá kết quả thực hiện theo 4 mục tiêu và 8 nội dung của Chương trình đã được Bộ KHCN phê duyệt.
+ Đánh giá đầy đủ các kết quả khoa học công nghệ của các đề tài về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu của một chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên theo hướng bền vững; giải quyết các vấn đề trong tâm về tài nguyên thiên nhiên, thiên tai, công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển công nông nghiệp cũng như các vấn đề cấp thiết về kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh của Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay và tương lai, đến 2030.
- Xác định các kết quả KHCN đã hoàn thành có thể trực tiếp ứng dụng vào thực tiễn Tây Nguyên, đặc biệt là các quy trình công nghệ trong sản xuất công/nông nghiệp, nguyên liệu dược phẩm, công nghệ quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường Tây Nguyên; các công nghệ có triển vọng ứng dụng cũng như các kết quả là những phát hiện mới cho Tây Nguyên về tài nguyên thiên nhiên; các giải pháp khoa học công nghệ trong phát triển bền vững cây công nghiệp và cây nông nghiệp, chống thoái hóa đất và hoang mạc hóa, hạn hán, lũ lụt, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, phục hồi rừng đầu nguồn, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp Tây Nguyên dựa trên các kết quả thu được của Chương rình TN3 giai đoạn 2011-2015.
- Đánh giá khả năng chuyển giao các kết quả của Chương trình Tây Nguyên 3 cho các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Ban chỉ đạo Tây Nguyên và các tỉnh Tây Nguyên.
- Đã đề xuất, kiến nghị các định hướng mục tiêu và vấn đề/nội dung trọng tâm của Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020.

tthoa1

tthoa2

tthoa3

tthoa4

Những đóng góp mới

- Nhiệm vụ NV04 đã thực hiện việc tổng hợp, phân tích các kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình Tây Nguyên 3 theo các mục tiêu và nội dung của Chương trình đã được Bộ KHCN và Viện HLKHCNVN phê duyệt. Đây là cơ sở, kinh nghiệm cho việc triển khai Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020.
- Các kết quả thực hiện nhiệm NV04 là cơ sở chủ yếu cho việc tổng kết Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 và định hướng cho việc xây dựng khung Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020.

Địa chỉ ứng dụng

Các kết quả thực hiện nhiệm vụ TN3/NV04 sẽ được sử dụng trong công tác tổng kết 5 năm triển khai Chương trình KHCN-TN3/11-15.