Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tinh chế và thử nghiệm ứng dụng kháng nguyên tiết/bài xuất của giun đũa toxocara canis trên chó vào chẩn đoán huyết thanh nhiễm toxocara canis trên chó và người. Mã số đề tài: VAST02.04/14-15.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Nguyễn Hữu Hùng
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Chẩn đoán được huyết thanh chó và người bị nhiễm Toxocara canis thông qua kháng nguyên trong dịch tiết xuất của giun đũa Toxocara canis.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đề tài nghiên cứu này lần đầu tiên được thực hiện ở Việt nam kế thừa các kết quả và quy trình trên thế giới về nuôi cấu trùng T. canis để sản xuất kháng nguyên E/S ứng vào chẩn đoán huyết thanh học. Trên cơ sở phân tích được các thành phần protein trong dịch E/S bằng điện di 1 chiều và 2 chiều, kết quả ban đầu cho thấy có sự khác biệt đáng kể về đặc điểm protein giữa nguồn kháng nguyên E/S của Việt Nam với nguồn kháng nguyên E/S của Châu Âu. Điều này chứng tỏ sử dụng nguồn nguyên liệu Việt Nam để chẩn đoán cho người Việt Nam có thể là một lợi thế trong chẩn đoán bệnh.
- Về ứng dụng: Kháng nguyên E/S đã được ứng dụng để chẩn đoán thử động vật (thỏ và chó) nhiễm bệnh và bước đầu thử nghiệm trên người bằng kỹ thuật western blot.

nhhung1

nhhung2

Những đóng góp mới

Đề tài nghiên cứu này lần đầu tiên được thực hiện ở Việt nam. Kháng nguyên E/S đã được ứng dụng để chẩn đoán thử động vật (thỏ và chó) nhiễm bệnh và bước đầu thử nghiệm trên người bằng kỹ thuật western blot.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
Quốc gia:
1.    Ứng dụng kháng nguyên bài xuất/tiết của ấu trùng Toxocara canis để phát hiện động vật và người nhiễm Toxocara spp. bằng kỹ thuật dot blot. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia TP. HCM. Có giấy xác nhận đăng bài.
Võ Doãn Trung, Thái Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Hoàng Kiều Linh, Lê Thị Thanh Thảo, Lê Thành Đồng, Dương Đức Hiếu, Lê Phúc Chiến, Hoàng Nghĩa Sơn, Nguyễn Hữu Hùng.
Quốc tế:
1.    Assessment of crude antigens extracted from Toxocara canis aldult worms for sero-diagnosis of toxocariasis in animals and patients. IFMBE Proceedings Series (Springer). 2016.  Accepted for publication.
T.T.T. Thai, D.T. Vo, D.H. Duong and H.H. Nguyen
2.    Identification of excretory/secretory antigens produced by L2 stage larvae of Toxocara canis involving in induction of IgG response in mice by proteomics approach. IFMBE Proceedings Series (Springer). 2016. Accepted for publication.
D. T. Vo, K. P. U Le, T. T. H. Nguyen and H. H. Nguyen
3.    The 33.1kDa excretory/secretory protein produced by Toxocara canis larvae serves as a potential common biomarker for toxocariasis sero-diagnosis in paratenic animals and human. Korean Journal of Parasitology. Accepted for publication.
Huu-Hung NGUYEN, Doan-Trung VO, Thi-Tuyet-Trinh THAI, Thi-Thanh-Thao LE, Thanh- Dong LE, Nghia-Son HOANG

- Các sản phẩm cụ thể:
    Kháng nguyên E/S tinh chế: 20mg protein trong đệm PBS pH 7.4 chứa 0.05% NaN3, trữ -20oC.
Quy trình thử nghiệm chẩn đoán huyết thanh nhiễm T. canis trên chó và người
- Các sản phẩm đào tạo:
Thạc sĩ:
1.    Võ Doãn Trung. Khảo sát sử dụng kháng nguyên bài xuất/tiết của ấu trùng gun đũa chó Toxocara canis để phát hiện kháng thể kháng Toxocara trên động vật và người. Thời gian bảo vệ: 10/09/2015. Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2.    Thái Thị Tuyết Trinh. Đánh giá vai trò kháng nguyên thô của giun đũa Toxocara canis vào chẩn đoán huyết thanh nhiễm Toxocara spp. trên động vật lạc chủ.Thời gian bảo vệ: 27/04/2016. Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Cử nhân/kỹ sư:
1.    Nguyễn Xuân Trâm. Phân tích thành phần protein của giun đũa Toxocara canis gây bệnh cho người. Thời gian bảo vệ: 06/2014. Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ ứng dụng

Đề tài này mang tính tiền đề về quy trình công nghệ sản xuất nguồn nguyên liệu kháng nguyên E/S của ấu trùng T. canis để ứng dụng vào chẩn đoán bệnh trên người và động vật. Quy trình này có thể chuyển giao khi có nhu cầu.
* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
-    Sử dụng kháng nguyên E/S để xây dựng quy trình sản xuất kít dạng que thử hoặc ELISA chẩn đoán huyết thanh bệnh nhân nhiễm giun đũa chó/mèo và so sánh với sản phẩm thương mại được sử dụng hiện nay tại các bệnh viện.
-    Sử dụng kháng nguyên E/S để xây dựng quy trình sản xuất kít dạng que thử hoặc ELISA chẩn đoán huyết thanh chó nhiễm giun đũa T. canis.