Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các phương pháp phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nước ven bờ bằng tư liệu viễn thám độ phân giải cao và độ phân giải trung bình, đa thời gian; áp dụng thử nghiệm cho ảnh của vệ tinh VNREDSAT-1.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên TS. Nguyễn Văn Thảo
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 3.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phát triển và ứng dụng các phương pháp và thuật toán phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nước ven bờ vùng biển Việt Nam theo mùa, năm dựa trên ảnh vệ tinh, trong đó chú trọng các chỉ số sinh-địa-hóa quan trọng như chlorophyll a, vật chất lơ lửng, carbon hữu cơ tại các vùng cửa sông và vụng, vịnh.
- Áp dụng thử nghiệm đánh giá khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh VNRESSat1 trong nghiên cứu hàm lượng phân bố chất lơ lửng tại các vùng biển khác nhau

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Báo cáo khoa học về các phương pháp và thuật toán phân tích đánh giá chất lượng nước ven bờ và  tác động của các yếu tố khí tượng và biến đổi của khí hậu đến chất lượng nước vùng biển Việt Nam;
+ Cơ sở dữ liệu mô tả chất lượng nước ven bờ trong 15 năm gần đây của một số thủy vực đặc trưng trong vùng biển Việt Nam: cửa sông Hồng, Vịnh Hạ Long, cửa sông Mê Kông;
+ Tập bản đồ mô tả hàm lượng Chl-a và SPM, giá trị CDOM khu vực ven bờ và vùng nước sâu được triết tách từ ảnh vệ tinh;
+ Cổng thông tin điện tử cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho cộng đồng người sử dụng.
-    Về công bố:
+ Đã công bố được 03 bài báo trên tạp chí Khoa học và Công nghệ biển;
+ Đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Water  (thuộc danh mục tạp chí SCIE).
-    Về đào tạo:
+ Đào tạo được 01 tiến sỹ, 01 thạc sỹ, 02 cửa nhân đã bảo vệ thành công luận án, khóa luận;
+ Hỗ trợ 02 nghiên cứu sinh làm luận án tốt nghiệp
-    Về ứng dụng:
Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được ứng dụng để quan trắc, đánh giá chất lượng nước vùng biển khơi và ven bờ một cách nhanh, đồng bộ, độ chính xác cao và chi phí thấp.

nvthao1

nvthao2

nvthao3

Những đóng góp mới

Đề tài đã xây dựng được các thuật toán xử lý dữ liệu vệ tinh để đánh giá chất lượng nước vùng biển phù hợp với điều kiện địa lý của nước ta. Đây là các phương pháp đã được nghiên cứu và thử nghiệm bởi các trường đại học và các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại để xây dựng các thuật toán xử lý dữ liện viễn thám quan trắc chất lượng nước của đề tài đã mang đến kết quả với độ chính xác cao.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
 1) Vu Duy Vinh, Sylvain Ouillon, Nguyen Van Thao, Nguyen Ngoc Tien. Numerical similations of suspended sediment dynamics duce to sesonal forcing in the Mekong coastal area. Water 2016, 8, 255
 2) Vũ Duy Vĩnh, Trần Đình Lân, Trần Anh Tú, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Tiến. Ảnh hưởng của các quá trình động lực đến biến động địa hình đáy vùng ven bờ cửa sông Mê Kông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển: tập 16, số 1:2016.
 3) Nguyễn Văn Thảo, Vũ Duy Vĩnh, Nguyễn Đắc Vệ, Phạm Xuân Cảnh. Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu viễn thám xác định hàm lượng chất lơ lửng tại vùng biển ven bờ Châu thổ sông Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển: tập 16, số 2:2016
 4) Lê Đức Cường, Trần Anh Tú. Đánh giá tác động của điều kiện bão đến đặc điểm vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven bờ sông Mê Kông. Đã xác nhận đăng.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): CD ROM; Bộ báo cáo tổng hợp, 29 báo cáo chuyên đề, CSDL chất lượng nước và cổng thông tin điện tử.