Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển bộ chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các phương pháp: thống kê, địa chấn, địa vật lý và địa mạo, áp dụng đối với khu vực Tây Bắc Việt Nam”. Mã số đề tài: VAST.ĐL.01/14-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý địa cầu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TSKH. Ngô Thị Lư
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 700 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Hoàn thiện bộ chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các phương pháp: thống kê, địa chấn, địa vật lý, địa mạo, áp dụng đối với khu vực Tây Bắc Việt Nam và kết hợp đào tạo cán bộ nghiên cứu, nâng cao năng lực và trình độ của cán bộ khoa học Viện VLĐC.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
1.    Bản đồ tổng hợp dự báo động đất khu vực Tây Bắc Việt Nam (Tỷ lệ 1/250 000).
2.    Danh mục các sự kiện dự báo đối với khu vực Tây Bắc Việt Nam.
3.    Cơ sở dữ liệu của đề tài (Danh mục động đất, danh mục các nhóm tiền chấn, dư chấn…).
-    Về ứng dụng: Bộ chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các phương pháp: thống kê, địa chấn, địa vật lý và địa mạo.

ntlu

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên tại Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện bộ chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các phương pháp: thống kê, địa chấn, địa vật lý, địa mạo

Sản phẩm đề tài

-    Các sản phẩm cụ thể:
+    Bộ chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các phương pháp thống kê, địa chấn, địa vật lý và địa mạo (bao gồm cả code chương trình và giao diện dử dụng).
+    Bản đồ tổng hợp dự báo động đất khu vực Tây Bắc Việt Nam (Tỷ lệ 1/250 000).
+    Danh mục các sự kiện dự báo đối với khu vực Tây Bắc Việt Nam.
+    Cơ sở dữ liệu của đề tài (Danh mục động đất, danh mục các nhóm tiền chấn, dư chấn…).
+    Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.
-    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Công bố: 2 bài báo (1 bài tại tạp “các khoa học về Trái đất” và 1 bài tại tạp chí chuyên ngành quốc tế SCI-E (Tạp chí “Núi lửa và địa chấn”)(có giấy xác nhận các bài báo đã qua giai đoạn phản biện và biên tập, đang chờ đăng vào số gần nhất năm 2016):
•    Ngô Thị Lư, Rodkin M.V., Trần Việt Phương và nnk. 2015. “Xây dựng thuật toán và chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các tài liệu địa chất, địa vật lý, địa mạo và địa chấn”. Tc. “Các KH về Trái đất”. № …2016
•    Нго Тхи Лы, Родкин М.В. , Чан Вьет Фыонг, Фунг Тхи Тху Ханг, Нгуен Куанг, 2016. Оценка сейсмической опасности Северо-запада Вьетнама по комплексу геолого-геофизических данных с исползованием оригинального программого пакета. Жур. «Вульканология и сейсмология». Москва, 2016г.
+ Báo cáo tại các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế:
•    Ngô Thị Lư, Rodkin M.V., Trần Việt Phương và nnk. 2015. “Xây dựng thuật toán và chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các tài liệu địa chất, địa vật lý, địa mạo và địa chấn”. Báo cáo tại HNKH kỷ niệm 45 năm thành lập Viện HLKHCN VN.
•    Родкин М.В., Нго Тхи Лы. Новые подходы к сейсмическому прогнозу –оценка изменений текущего уровня сейсмической опасности. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Геодинамические процессы и природные катастрофы. Опыт Нефтегорска. Владивосток, Дальнаука, 2015, T.1, Стр. 146-148.
•    Rodkin M.V., V. F.Pisarenko, Ngo Thi Lu, T. A.Rukavishnikova.
 Theoretical approaches for examination of the distribution law of major
 earthquakes. //XIVth International Conference – Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 11-14 May 2015, Kiev, Ukraine. CD-ROM, 2015.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Không
- Các sản phẩm khác (nếu có):
+    Đào tạo: Đào tạo 2 nghiên cứu sinh (NCS) theo hướng nghiên cứu của đề tài (có bản photo các quyết định kèm theo trong phần phụ lục).
+    Bản quyền phần mềm (Chứng nhận quyền tác giả) đối với Bộ chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các phương pháp.