Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã số đề tài: VAST.NĐP.13/14-15
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên ThS. Trần Phương Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 1.183 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí từ Viện Hàn lâm KHCNVN là 650 triệu đồng, nguồn kinh phí đối ứng từ địa phương là 533 triệu đồng.
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

Có được cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu GISHue

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Các kết quả chính đạt được của đề tài như sau:
+ Cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai gồm có: cơ sở dữ liệu nền, cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên (địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, biến đổi cửa biển), cơ sở dữ liệu môi trường (hiện trạng chất lượng môi trường nước, hiện trạng phát thải, dự báo phát thải, thương tổn môi trường), cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội (thông tin kinh tế xã h ội, y tế, giáo dục) đã được chuẩn hóa theo chuẩn cơ sở dữ liệu GISHue.
+ Cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai được tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung GISHue, là nguồn dữ liệu có ích cho các nghiên cứu sau này khi tiến hành thực hiện trên hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai
-    Về ứng dụng:Trang WebGIS hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thể hiện kết quả nghiên cứu của đề tài với toàn bộ cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, cho phép mọi đối tượng quan tâm xem thông tin về vùng đầm phá.
Ngoài ra, cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai được tích hợp lên hệ thống thông tin địa lý trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện cho đối tượng quan tâm liên hệ để có được dữ liệu nếu cần.

Những đóng góp mới

Có được cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tích hợp cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai lên hệ thống cơ sở dùng chung GISHue

Sản phẩm đề tài

- Cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tích hợp với hệ thống CSDL GISHue ( lưu ở DVD)
- Công văn số 16/EDIC-PTDA của Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp nhận và tích hợp CSDL đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế lên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung GISHue
- 6 bản đồ và 16 sơ đồ chuyên đề tỉ lệ 1:25.000 (lưu ở DVD)
- Trang WebGIS hệ đầm phá Tamg Giang – Cầu Hai trình diễn các sản phẩm của đề tài, thể hiện các bản đồ chuyên đề với các chức năng cơ bản của một WebGIS (link http://tamgiang-cauhai.fimo.edu.vn:8099/dptamgiang/)
- Báo cáo tổng kết đề tài (1 báo cáo tổng hợp, 2 phụ bản)
- 06 báo cáo chuyên đề
- 02 bài báo (giấy nhận đăng)