Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm mô hình phát điện ổn định, hiệu suất cao bằng năng lượng sóng biển” Mã số đề tài: VAST 07.04/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên Thạc sỹ, NCVC Nguyễn Bình Khánh
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Lựa chọn công nghệ phù hợp và xây dựng mô hình thử nghiệm phát điện ổn định, hiệu suất cao bằng năng lượng sóng biển.
- Nâng cao tiềm lực nghiên cứu và đào tạo cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực năng lượng biển.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã nghiên cứu, đề xuất được mô hình chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng bằng buồng sóng làm việc theo nguyên lý trạm thủy điện có hồ chứa phù hợp với đặc điểm chế độ sóng biển của Việt Nam.
+ Đã xây dựng được phương trình năng lượng làm cơ sở khoa học cho tính toán thiết kế mô hình chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng ổn định, hiệu suất cao và phù hợp với chế độ sóng biển của Việt Nam dựa trên nguyên lý làm việc của trạm thủy điện có hồ chứa, cột nước thấp.
+ Đã thiết kế, chế tạo được tuabin thủy lực làm việc với cột nước rất thấp (dưới 35cm) và ứng dụng thành công trong mô hình chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng của đề tài.
+ Đã thiết kế được mô hình chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng với công suất phát điện 330W phù hợp với đặc điểm sóng khu vực biển Nghi Sơn, Thanh Hóa gồm 06 mô đun tương tự nhau, công suất mỗi mô đun là 55W. Đề tài đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm cho 01 mô đun phát điện điển hình của mô hình với công suất phát điện 55W.
+ Đã xây dựng được đường đặc tính tổng hợp vận hành cho 01 mô đun điển hình của mô hình làm cơ sở cho việc xác lập chế độ vận hành và hiệu suất chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng của mô hình trong điều kiện làm việc thực.
- Về công bố: Có 01 bài báo đăng trên tạp chí cấp Quốc gia có mã số ISSN.
- Về sở hữu trí tuệ: Có 01 giải pháp hữu ích được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn.
- Về đào tạo: Hỗ trợ đào tạo thành công 01 thạc sỹ.

Một số hình ảnh:

nbkhanh1

nbkhanh2

 

Những đóng góp mới

+ Đã xây dựng cơ sở lý thuyết trong tính toán, thiết kế và kiểm nghiệm bằng thực tế mô hình chuyển đổi thế năng của năng lượng sóng biển thành điện năng theo nguyên lý làm việc của trạm thủy điện có hồ chứa, cột nước thấp với yêu cầu đảm bảo phát điện ổn định, hiệu suất cao.
+ Đã thiết kế, chế tạo được tuabin thủy lực làm việc với cột nước rất thấp (nhỏ hơn 35cm) và lưu lượng nhỏ (nhỏ hơn 60l/s) phù hợp cho khai thác năng lượng sóng biển theo công nghệ tràn đỉnh.

Sản phẩm đề tài

+ Các bài báo đã công bố: “Mô hình chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng ổn định, hiệu suất cao bằng buồng sóng”, đã được Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng trường Đại học xây dựng chấp nhận đăng số tháng 12/2016.
+ Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Giải pháp hữu ích “Thiết bị phát điện dùng năng lượng sóng biển”, được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ ngày 25-04-2016.
+ Các sản phẩm cụ thể: 01 mô đun điển hình của mô hình chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng bằng buồng sóng kích thước LxBxH=1mx1mx1,7m với công suất thiết kế 55W, hiệu suất lớn nhất đạt 40,43%, nơi lưu giữ: nhà A9, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Địa chỉ ứng dụng

Dựa trên cơ sở khoa học phương pháp luận của Đề tài đã được kiểm chứng bằng mô hình qua thực tiễn, kiến nghị đầu tư thiết kế, chế tạo các mô hình tương tự để cấp điện cho nhu cầu kinh tế dân sinh ven biển và các đảo xa bờ không có khả năng cấp điện lưới Quốc gia.
* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài tiếp tục đề xuất hướng nghiên cứu về công nghệ khai thác năng lượng sóng biển với quy mô vừa và lớn phù hợp với điều kiện Việt Nam có thể được thương mại hóa để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai.