Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Xây dựng CSDL GIS và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên”. Mã số: TN3/T22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 39200 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng CSDL nền địa lý và CSDL về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, điều kiện kinh tế -xã hội, nhân văn vùng Tây Nguyên.
- Xây dựng Atlas điện tử và tập Atlas bằng các công nghệ tiên tiến.
- Đào tạo và chuyển giao công nghệ GIS, WebGIS và CSDL cho cán bộ các tỉnh Tây Nguyên.  

Kết quả chính của đề tài

* Về khoa học:
- Bộ cơ sở dữ liệu nền địa lý toàn khu vực Tây Nguyên ở 4  tỷ lệ khác nhau (1: 25 000; 1: 50 000; 1: 100 000;     1: 250 000) ở dạng CSDL ARCGIS;
- Bộ cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề  về tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội trên nền CSDL nền địa lý; (220 bản đồ)
- Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên
- Hệ thống GIS và Atlas điện tử cài đặt cho Chuơng trình Tây Nguyên 3 và các tỉnh thuộc Tây Nguyên;
- Tập Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên (in ấn phẩm 300 tập)
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ truy xuất, cập nhật thông tin và phát triển các nội dung trong hệ thống đến các tỉnh; huyện vùng Tây Nguyên (118 người)
- Báo cáo chuyên đề (89 chuyên đề)
- Đào tạo 03 thạc sĩ và công bố 05 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành

* Về ứng dụng:
Với bộ Atlas điện tử Tây Nguyên người dùng có thể truy cập thông tin gần như mọi lúc mọi nơi, thông tin có thể được cập nhập liên tục và nhanh tróng. Ngoài việc đưa tri thức đến cho mọi người, nó còn có thể đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế cho Tây Nguyên.

Một số hình ảnh đề tài:

ndky

ndky1

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên xây dựng bộ CSDL nền Đia lý và CSDL chuyên đề thống nhất cho 5 tỉnh và toàn vùng Tây Nguyên.
- Xuất bản 300 cuốn Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên .
- Xây dựng Atlas điện tử vùng Tây Nguyên. Thông qua đề tài này người đọc có thể biết thêm nhiều các kiến thức mới. Đề tài mang tính thực tiễn cao, có thể làm tài liệu tham khảo cho các dự án làm WEB Atlas cho các địa phương khác trong cả nước.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 05 bài
Bài 1: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG ỨNG DỤNG TRÊN WEBATLAS TÂY NGUYÊN
Nguyễn Đình Kỳ, Lê Thị Kim Thoa (Viện Địa Lý, Viện Hàn lâm KH và CN)
Nguyễn Trường Xuân, Đoàn Khánh Hoàng (Trường Đại học Mỏ-Địa chất)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. ISSN 0866-7705. Số 26 tháng 12/2015
Bài 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBATLAS TỔNG HỢP VÙNG TÂY NGUYÊN
Nguyễn Đình Kỳ*, Nguyễn Trường Xuân**, Lê Thị Kim Thoa*, Đinh Bảo Ngọc**
(* Viện Địa Lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
** Trường đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.  Số 27 tháng 3/2016
Bài 3. Building GIS Database  for  Web Atlas of Tay Nguyen Region in Vietnam.
Nguyen Dinh Ky, Nguyen Cam Van, Le Thi Kim Thoa, and Nguyen Manh Ha
(Bài báo tham dự hội nghị Quốc tế về Bản đồ và CSDL tại Áo vào ngày 8 tháng 11 năm 2015)
Bài 4: ATLAS ĐIỆN TỬ TÂY NGUYÊN
Nguyễn Đình Kỳ, Lê Thị Kim Thoa (Viện Địa Lý, Viện Hàn lâm KH và CN)
Nguyễn Trường Xuân, Đinh Bảo Ngọc, Trần Xuân Trường, Nguyễn Thị Mai Dung (Trường Đại học Mỏ-Địa chất)
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Giấy xác nhận đăng tháng 4 năm 2016
Bài 5: XÂY DỰNG CSDL GIS VÀ ATLAS ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP VÙNG TÂY NGUYÊN
Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Thị Kim Thoa
( Viện Địa Lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam. Số 2 năm2016
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

Địa chỉ ứng dụng

Đề tài đã chuyển giao công nghệ, các thiết bị máy móc và khai thác sử dụng Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên cho Ban chỉ đạo Tây Nguyên và các sở ban ngành thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên.

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài :
- Kiến nghị chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo Tây Nguyên cần có cơ chế, chính sách quản lý tốt hệ thống cơ sở dữ liệu GIS và Atlats điện tử tổng hợp đã được chuyển giao. Trong đó, chú trọng nguồn nhân lực quản trị lâu dài và chế độ phân quyền khai thác, báo cáo, cập nhật thông tin, chế độ bảo mật…
- Đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2017-2020 cho hệ thống Atlats điện tử Tây Nguyên nâng cấp phần cứng và phần mềm theo hướng đa phương tiện. Đồng thời bổ sung CSDL mới giai đoạn 2017-2020 phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên.