Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quan trắc và phân tích môi trường biển Miền Nam Việt Nam, năm 2015
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Vũ Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 500.000.000 đ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài
  • Xác định hiện trạng một số yếu tố môi trường tại 5 trạm ven bờ (trạm tác động) là Nha Trang, Phan Thiết, Rạch Giá, Định An, Rạch Giá vào các thời kỳ tháng 3 – 4 và tháng 8 – 9 và 1 trạm biển khơi (trạm nền), trạm Phú Quý vào thời kỳ tháng 3 -4.
  • Sơ bộ đánh giá diễn biết chất lượng môi trường các khu vực này giai đoạn 2011 - 2015.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: cung cấp chuỗi số liệu liên tục (từ 1996 tới nay), đồng bộ, chính xác cao về các yếu tố môi trường tại những vị trí quan trắc cố định, phục vụ các mục đích khác nhau: nghiên cứu, giảng dạy và đưa ra những cảnh báo về sự bất thường (vượt tiêu chuẩn cho phép) của các yếu tố quan trắc.

Về ứng dụng: Dữ liệu thu được dùng làm thông số báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia hàng năm, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế xã hội và anh ninh quốc phòng biển đảo Việt Nam.

Các kết quả phân tích trong năm 2015 cho thấy:

Tổng dầu mỡ khoáng trong nước tại tất cả các trạm đều vượt giá trị giới hạn vùng nước nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh của QCVN 10:2014/BTNM.

Phần lớn các chỉ tiêu phosphate và Fe trong nước ở các trạm ven bờ đều xấp xỉ và vượt giá trị giới hạn vùng nước nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh của QCVN 10:2014/BTNM

Chất lượng nước vùng biển ven bờ miền nam vào tháng 4 thường tốt hơn so với tháng 8.

Trạm Nha Trang, Phan Thiết nhìn chung có chất lượng môi trường tốt, phần lớn các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10:2014/BTNMT

Trạm Định An, Rạch Giá là trạm có chất lượng môi trường đáng lưu ý với nhiều chỉ tiêu đều vượt giá trị cho phép của QCVN 10:2014/BTNMT.

Tổng dầu mỡ khoáng trong trầm tích tại 5 trạm ven bờ đều vượt giá trị giới hạn của QCVN 43:2012/BTNMT. Chỉ tiêu Lindan trong thuốc bảo vệ thực vật gốc clo hữu cơ vượt giá trị cho phép của QCVN 43:2012/BTNMT có xu thế gia tăng, từ 2 trạm trong tháng 4 lên 5 trạm trong tháng 8.

Đối với TVPD, vào tháng 4 đã ghi nhận được 230 loài và vào tháng 8 là 184 loài. Trong đó, tháng 4 ghi nhận được 35 loài, tháng 8 là 30 loài vi tảo có khả năng nở hoa gây hại.

Đối với ĐVPD, vào tháng 4 đã ghi nhận được 160 loài và vào tháng 8 là 128 loài.

Đã xác định được tổng số 67 đơn vị phân loại động vật đáy vào tháng 4 và 68 đơn vị phân loại động vật đáy vào tháng 8. Theo thang 5 bậc phân loại chất lượng môi trường dựa trên chỉ số đa dạng của quần xã động vật đáy ở hệ sinh thái đáy mềm có chất đáy là bùn hay cát ((Heip, 1980; Simboura & Zenetos) thấy rằng chất lượng môi trường tại Rạch Giá và Định An luôn ở ngưỡng ô nhiễm cao. Trạm Phan Thiết và Nha Trang có chất lượng môi trường từ mức ô nhiễm nhẹ tới tốt.

Không có xu thế biến động rõ ràng cho của các chỉ tiêu hóa học – sinh thái, thực vật phù du, động vật phù du, động vật đáy ở các trạm trong thời gian 2011 - 2015.

Những đóng góp mới

kéo dài chuỗi số liệu quan trắc tại những điểm cố định theo thời gian

Sản phẩm đề tài

Danh sách các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ): 

  • 2 tập báo cáo đợt gồm số liệu quan trắc, phân tích các yếu tố khí tượng – thủy văn – động lực biển, hóa học - sinh thái, sinh vật phù du và nhận xét về các yếu tố của 2 chuyến khảo sát (tháng 4, 8) tại 5 điểm ven bờ, 1 trạm biển khơi (tháng 4).
  • Một tập báo cáo tổng kết: đưa ra những nhận xét tổng hợp các kết quả quan trắc, phân tích của 2 chuyến khảo sát. Những cảnh báo và lý giải về những đột biến (vượt ngưỡng) của các yếu tố môi trường.